Władze podatkowe nadal stoją na stanowisku, że kategoria zysków niepodzielonych do opodatkowania podatkiem PIT w sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej w osobową obejmuje wszystkie zyski, które zostały przekazane na kapitały zapasowe. Czyli również zyski, co do podziału których wypowiedziało sie zgromadzenie wspólników, ale zostały pozostawione w spółce.

Takie stanowisko zajął organ podatkowy w interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 sierpnia 2011 r. o sygnaturze ILPB1/415-705/11-2/AP.

W związku z przekształceniem spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem czy „wartością niepodzielonych zysków” w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest w suma kapitału rezerwowego, zysku z lat poprzednich i zysku netto roku obrotowego, czy też „wartość niepodzielonych zysków” stanowi wyłącznie suma zysku z lat poprzednich i zysku netto roku obrotowego.

W ocenie spółki przez pojęcie „niepodzielnych zysków” należy rozumieć zyski, które nie zostały podzielone ani między wspólników, ani w żaden inny sposób, a w przypadku przedstawionego przez spółkę stanu faktycznego „niepodzielonym zyskiem” będzie suma niepodzielonego zysku z roku ubiegłego i zysku netto roku obrotowego.

Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem spółki i stwierdził, że zyski, które nie zostały wypłacone wspólnikom w formie dywidendy, lecz zgromadzono je w kapitałach własnych spółki – także jako kapitał rezerwowy – odpowiadają pojęciu „niepodzielone zyski” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Niezasadne zatem zdaniem organu było stwierdzenie podatnika, iż „zyski niepodzielone” w rozumieniu ww. przepisu, to zyski, co do których zgromadzenie wspólników nie podjęło uchwały o zadysponowaniu nimi w dopuszczalny przez prawo sposób.
Reasumując, organ podatkowy stwierdził, iż użyty w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych termin „niepodzielone zyski” obejmuje zyski, które nie zostały wypłacone wspólnikom w formie dywidendy, lecz zgromadzone w kapitałach własnych spółki – także jako kapitał rezerwowy. Zyski niepodzielone – jak wyjaśnił organ w interpretacji – na dzień tego przekształcenia stanowią dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przepis posługuje się pojęciem zdefiniowanym na gruncie kodeksu spółek handlowych, ale jak widać, władze skarbowe interpretują go dla potrzeb opodatkowania w sposób odmienny.

Joanna Wierzejska

Joanna Wierzejska
Doradca Podatkowy, Tax Partner

joanna.wierzejska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *