Prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako jedno z podstawowych uprawnień przysługujących podatnikom VAT jest jednym z najczęściej poruszanych problemów w relacjach pomiędzy podatnikami a urzędami skarbowymi. Podstawą do skorzystania z prawa do odliczenia jest kwota podatku naliczonego wykazana na fakturze, którą otrzymuje nabywca towaru czy usługi.

Problem pojawia się jednak w sytuacji, gdy sprzedawca świadczy określoną usługę czy dostarcza określony towar na rzecz kilku podmiotów jednocześnie np. współwłaścicielom nieruchomości. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur, faktury wystawiane są, co najmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca. Oryginał faktury, jak sama nazwa wskazuje, może być wystawiony tylko w jednym egzemplarzu. Pojawia się w tym momencie pytanie: czy wykonanie kopii oryginału faktury i otrzymanie takowej nie prowadzi do utraty prawa do odliczenia przez nabywcę?

Wydaje się, że nie ma takiego ryzyka. Mimo otrzymania kopii faktury, podatnik powinien zachować prawo do odliczenia z zakupu, który dokumentuje wystawiona faktura. Warunkiem jest jednak, aby kopia zawierała niezbędne dane wymienione w rozporządzeniu w sprawie wystawiania faktur.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 30 marca 2012 r. (nr IPTPP4/443-147/11-4/OS).

W stanie faktycznym sprawy, wnioskodawca wskazał, że powierzono mu reprezentowanie gminy w nieruchomościach stanowiących współwłasność gminy i innych podmiotów oraz pokrywania kosztów związanych z utrzymaniem udziału gminy we współwłasności. W ramach wskazanych obowiązków, wnioskodawca zawiera umowy o zarządzanie z wybranym zarządcą. Wskazał również, że w praktyce często dochodzi do sytuacji, gdzie zakupy związane z utrzymaniem budynku dokonywane są przez zarządcę na współwłaścicieli. Ze względu na liczbę współwłaścicieli, sprzedawca nie ma technicznej możliwości, aby wypisać na fakturze dane wszystkich tych osób (w tym wnioskodawcy). Dlatego też, sprzedawca sporządza do wystawionej faktury VAT załącznik, w którym zawarte są informacje o nabywcach. Sprzedawca zatrzymuje dla siebie oryginał faktury i przechowuje w swojej siedzibie, natomiast kserokopie faktury VAT wraz z załącznikiem przesyłane są do wnioskodawcy i innych współwłaścicieli. Wnioskodawca stanął na stanowisku, że z przesyłanych kopii faktur, które dokumentują sprzedaż będzie mógł odliczyć wykazany na nich podatek naliczony.

Organ przychylił się do stanowiska wnioskodawcy. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, nie ma przeszkód do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na kopii faktury, o ile zawiera dane wymagane przez przepisy rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur. Dane te określone są w przepisie § 5 rozporządzenia. Jest to dwanaście informacji, do których należą m.in. NIP sprzedawcy i nabywcy (w tym przypadku nabywców), numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”, nazwę towaru lub usług, stawka podatku, kwota należności ogółem wraz z należnym podatkiem. Dyrektor potwierdził również, że zarówno w ustawie o VAT jak i samym rozporządzeniu w sprawie wystawiania faktur, brak jest jakichkolwiek negatywnych przesłanek do tego, aby firma będąca podatnikiem VAT mogła wystawić jedną fakturę, dokumentującą jednocześnie sprzedaż dokonaną na rzecz kilku nabywców legitymującymi się odrębnymi NIP. Organ zaznaczył także, że dokument, który otrzymuje nabywca powinien zawierać również informację, w którym miejscu przechowywany jest oryginał faktury. Nie ma również przeszkód, aby do oryginału faktury dołączane były załączniki, ponieważ jak wskazał Dyrektor Izby, rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur zawiera elementy niezbędne, jakie winna zawierać faktura, a nie wzoru faktury, który jako jedyny powinien być stosowany przez podatników.

Wskazana interpretacja stanowi potwierdzenie słusznego podejścia organów skarbowych do kwestii możliwości odliczenia podatku naliczonego z kserokopii faktury. Jest to oczywiście uwarunkowane pewnymi wymogami, ale w naszej ocenie, wskazane wymogi nie powinny sprawić podatnikom większych problemów.

Mateusz Machalski

Mateusz Machalski


mateusz.machalski@dzp.pl

Tagi

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *