We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, wnioskodawca wskazał, że zawiera on szereg kredytów przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Jednocześnie planuje on także wnioskować o nowy kredyt. Wskazał, że zawarcie nowej umowy kredytowej będzie związane z koniecznością zapłaty prowizji w momencie udzielenia kredytu. Każda umowa kredytowa obarczona jest koniecznością zapłaty bankowi jednorazowej prowizji za rozpatrzenie wniosku kredytowego, przygotowanie i zawarcie umowy oraz innych opłat, bez których kredyt nie zostanie udzielony. Również samo zawarcie aneksu wymaga zapłaty prowizji za rozpatrzenie wniosku oraz prowizji za odnowienie kredytu. Wnioskodawca spytał Ministra Finansów w jaki sposób ma ujmować ww. koszty i wydatki na uruchomienie kredytu. Jego zdaniem, wskazane wydatki za prowizje bankowe oraz inne opłaty warunkujące uruchomienie kredytu, pobierane jednorazowo w momencie zawarcia umowy kredytowej lub aneksu do umowy, stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości trwania umowy. Tym samym, w jego ocenie są to koszty pośrednie.

W interpretacji indywidualnej z 14 maja 2012 r. (nr IPTPB3/423-91/12-4/PM) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, przychylił się do stanowiska podatnika. Wskazał on różnice pomiędzy kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio oraz pośrednio związanymi z przychodami. Wskazane przez wnioskodawcę koszty uznał za koszty pośrednie uzyskania przychodów, ze względu na okoliczność, iż wydatki te nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach. Ich poniesienie warunkuje możliwość korzystania ze środków finansowych wydatkowanych na bieżącą działalność, przez co pośrednio warunkuje uzyskanie przychodów.

Powyższe stanowisko, tj. uznanie danej grupy wydatków za koszty pośrednie, skutkuje ujmowaniem kosztów w dacie ich poniesienia. Datą ich poniesienia jest moment ujęcia kosztu w księgach rachunkowych – według przepisów art. 15 ust. 4d w zw. z art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Mateusz Machalski

Mateusz Machalski


mateusz.machalski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *