Nowe przepisy rozszerzają zakres wymiany informacji podatkowych między Polską a innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE). Przedmiotem wymiany mogą być nie tylko informacje dotyczące opodatkowania dochodu, majątku lub kapitału, ale „wszelkie informacje”, które mogą być przydatne do celów stosowania i wykonywania przepisów prawa podatkowego (z wyjątkiem informacji dotyczących np. podatku VAT, ceł i akcyzy). Ponadto, nowe regulacje usprawniają dotychczasową wymianę, doprecyzowując m.in. zasady doręczania pism, procedurę wymiany (w tym terminy i metody komunikacji) oraz podmioty z nią odpowiedzialne.

Dnia 12 października 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej, która implementuje do krajowego porządku prawnego przepisy dyrektywy Rady 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającej dyrektywę 77/799/EWG.

Poniżej przedstawiamy główne zmiany dotyczące Ordynacji podatkowej (dalej: OrdPU):

 • Doprecyzowane warunków korzystania z pomocy przy doręczaniu pism – wniosek o doręczenie pisma sporządzany jest, gdy doręczenie pisma na terytorium innego państwa przez polski organ jest niemożliwe bądź nadmiernie utrudnione; taki wniosek musi zawierać m.in. informacje dotyczące przedmiotu pisma (nowy art. 154a OrdPU – implementacja art. 13 ust. 2 i 4 i art. 20 ust. 3 dyrektywy oraz nowy art. 154b OrdPU – implementacja art. 13 ust. 3 i art. 21 ust. 1 ww. dyrektywy).
 • Uregulowanie zasad prowadzenia przez dwa państwa tzw. kontroli jednoczesnych (nowy art. 291a OrdPU – implementacja art. 12 ust. 1-3 dyrektywy).
 • Rozszerzenie zakresu informacji podlegających wymianie – wymianie podlegają wszelkie informacje, z wyjątkiem informacji w zakresie podatku VAT, ceł, podatku akcyzowego, składek na ubezpieczenie społeczne, opłaty skarbowej oraz należności o charakterze umownym (zmiana art. 305b OrdPU – implementacja art. 1 ust. 1 oraz art. 2 dyrektywy).
 • Wyznaczenie podmiotów prowadzących wymianę informacji – nowe przepisy zawierają upoważnienie dla Ministra Finansów do wyznaczenia tzw. centralnego biura łącznikowego, którym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia organu podatkowego do przekazywania informacji oraz wniosków o udzielenie informacji został Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu; ponadto, nowe przepisy ustanawiają zasady wymiany informacji z tym organem i zawierają upoważnienie do wyznaczania pracowników uprawnionych do bezpośredniej wymiany informacji (zmiana art. 305c OrdPU – implementacja art. 4 ust. 3 i 4 dyrektywy).
 • Określenie nowych terminów związanych z wymianą informacji – dotyczy to m.in. maksymalnych terminów na udzielenie albo uzupełnienie informacji lub odmowę udzielenia informacji (zmiana art. 305f i art. 305g OrdPU – implementacja art. 7 dyrektywy).
 • Ustanowienie otwartego katalogu przypadków objętych tzw. spontaniczną wymianą informacji – wprowadzenie możliwości wymiany wszelkich informacji, które mogą być przydatne (zmiana art. 305k OrdPU – implementacja art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 dyrektywy).
 • Wprowadzenie instytucji potwierdzenia otrzymania informacji w ramach wymiany spontanicznej (nowy art. 305ka OrdPU – implementacja art. 10 ust. 2 dyrektywy).
 • Uregulowanie kwestii przebywania przedstawicieli innych państw członkowskich w Polsce oraz ich uczestnictwa w postępowaniach podatkowych i kontrolnych, w tym uregulowanie kwestii przestrzegania tajemnicy skarbowej przez tych przedstawicieli (nowy art. 305la i zmiana art. 294 §1 pkt 6 OrdPU – implementacja art. 11 ust. 1 dyrektywy).
 • Zmiana regulacji dotyczących przekazywania informacji obcej władzy za zgodą państwa członkowskiego udzielającego informacji (zmiana art. 305m OrdPU – implementacja art. 16 ust. 3 dyrektywy).
 • Uregulowanie obowiązku przekazywania informacji zwrotnej – regulacja dotyczy przypadków, gdy jedno z państw członkowskich przekazuje informację w ramach wymiany spontanicznej i w zamian oczekuje informacji zwrotnej (nowy art. 305ma i art. 305mb OrdPU – implementacja art. 14 ust. 1, art. 20 ust. 1-3 oraz art. 21 ust. 1 dyrektywy).

Wskazać należy, że powyższa lista dotyczy głównych zmian w ustawie Ordynacja Podatkowa. Dodatkowo, nowelizacja wprowadza zmiany do ustawy o kontroli skarbowej w kontekście uczestnictwa przedstawicieli innych państwach członkowskich w postępowaniach podatkowych i kontrolnych.

Zgodnie z oceną Ministerstwa, stosowanie nowych regulacji nie będzie wywierało negatywnych skutków finansowych dla sektora finansów publicznych, a nowelizacja zasadniczo normuje już istniejący stan rzeczy. Obecnie wymianą informacji zajmuje się Biuro Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie funkcjonujące w ramach struktury Izby Skarbowej w Poznaniu.

Łukasz Dominik

Łukasz Dominik


lukasz.dominik@dzp.pl

Jeden komentarz

 1. Czytałam niedawno, że zmiany mają pójść dalej i ma powstać taki sam formularz rozliczeniowy, obowiązujący we wszystkich krajach UE. Czy coś więcej wiadomo już na ten temat?

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *