Zgodnie z przepisami ustawy o CIT, z podatku dochodowego od osób prawnych zwolnione są instytucje wspólnego inwestowania i fundusze emerytalne, posiadające siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej, innym niż Polska, lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednym z warunków tego zwolnienia jest, aby instytucje te podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w państwie, w którym mają siedzibę.

Z brzmienia powyższych przepisów wynikać mogła wątpliwość czy przedmiotowe zwolnienie dotyczy podmiotów, których dochody są rzeczywiście opodatkowane w państwie członkowskim UE/EOG, czy także podmiotów podlegających w danym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów, ale korzystających ze zwolnień z podatku.

Wątpliwość tę wyjaśnił Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 3 lipca 2012 r. (nr DD5/033/4/12/RDX/DD-363). Zgodnie z wykładnią dokonaną przez szefa resortu finansów, sformułowanie „podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania” dotyczy nie tylko faktycznego ponoszenia ciężarów podatkowych przez te instytucje, ale także korzystanie z ulg i zwolnień jakie państwa siedziby przyznają tym instytucjom, nawet jeżeli faktycznie nie uiszczają podatków w państwach swoich siedzib.

W interpretacji wskazano, iż takie rozumienie wynika z wykładni systemowej ustawy o CIT. Nie należy bowiem utożsamiać pojęcia „podlega opodatkowaniu” z realnym obciążeniem jakie ponosi dany podmiot. Nie ma bowiem sprzeczności z tym, że dany podmiot podlega opodatkowaniu, jednocześnie korzystając ze zwolnienia w państwie swojej siedziby. Stąd istotnym jest, czy dany podmiot legitymuje się rezydencją podatkową kraju, w którym posiada siedzibę, a nie czy regulacje obowiązujące w tym państwie dają mu uprawnienie do korzystania ze zwolnienia podatkowego i czy on z takich zwolnień korzysta.

Mateusz Machalski

Mateusz Machalski


mateusz.machalski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *