Nabycie przez pracowników akcji obcej spółki nie stanowi przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Taka teza wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2011 r. (sygn. II FSK 1410/10). NSA dodatkowo uznał, iż w sytuacji gdy pracownicy byli uczestnikami programu motywacyjnego opartego na akcjach i opcjach na akcje na podstawie uchwały akcjonariuszy spółki, to przychód dla nich powstanie dopiero przy sprzedaży tych akcji, a jego źródłem jest przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT. Zasada ta, zdaniem NSA obowiązuje nie tylko w przypadku przyznania akcji spółki, której podatnik jest pracownikiem, ale również spółki niebędącej bezpośrednio pracodawcą, w tym również spółek posiadających siedzibę poza granicami Polski.

Omawiana sprawa dotyczyła zaskarżonej interpretacji indywidualnej, o którą wystąpiła polska spółka z branży ubezpieczeniowej w związku z programem motywacyjnym dla pracowników. Z opisu stanu faktycznego wynikało, że jej centrala, spółka brytyjska, przyznała kluczowym pracownikom prawo do uczestnictwa w planach opcyjnych i akcyjnych. W ocenie spółki, obciążenie jej kosztami związanymi z uczestnictwem pracowników w planach akcyjnych nie oznacza, że uzyskują oni przychody ze stosunku pracy. Organ podatkowy nie podzielił powyższego stanowiska. Jego zdaniem po nabyciu na preferencyjnych warunkach akcji spółki posiadającej siedzibę poza terytorium kraju po stronie pracowników powstanie przychód ze stosunku pracy i to już w momencie nabycia tych akcji w ramach poszczególnych planów.

Sądy administracyjne nie podzieliły też stanowiska organu podatkowego w sprawie interpretacji art. 24 ust. 11 ustawy o PIT. Zgodnie z jego treścią dochód stanowiący nadwyżkę między wartością rynkową akcji objętych przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia tych akcji. W ocenie NSA zasada ta nie dotyczy tylko spółek polskich, ale i zagranicznych. Należy podkreślić, iż omawiany wyrok dotyczył przepisów w brzmieniu przed 1 stycznia 2011 r.

Anna Turska

Anna Turska


anna.turska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *