28 lutego br. Ministerstwo Finansów (MF) przedstawiło kompleksowy projekt opodatkowania działalności wydobywczej, spełniając tym samym obietnice Ministerstwa Ochrony Środowiska o prezentacji jeszcze w lutym regulacji dotyczących opodatkowania zysków z „łupkowego eldorado”.

Nowe brzmienie przepisów otrzyma ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ordynacja podatkowa, kodeks karny skarbowy, ustawa o służbie celnej, prawo geologiczne i górnicze oraz ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Proponowane przepisy są nie tylko mniej restrykcyjne niż te stosowane obecnie w Holandii, Danii czy Norwegii, ale odbiegają również od założeń kierunkowych zaprezentowanych przez rząd w październiku 2012 roku.

Dotychczasowe propozycje zakładały m.in. wprowadzenie dwóch podatków: podatku typu royalty w wysokości 5% wartości wydobytego gazu i 10% wartości wydobytej ropy naftowej oraz 25-procentowego cash flow tax (tj. podatku od dodatnich przepływów finansowych). Nowy projekt uwzględnia sugestie sektora paliwowo-gazowego organizacji pozarządowych oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego i uelastycznia ww. instrumenty fiskalne.

Po pierwsze, projekt zakłada urealnienie i liberalizację założeń dotyczących sztywnej stawki podatku typu royalty. Ministerstwo planuje uzależnić taryfę tego podatku od typu złóż, proponując następujące stawki: 6% dla ropy i 3% dla gazu przy złożach konwencjonalnych oraz odpowiednio 3% i 1,5% dla złóż niekonwencjonalnych.
Po drugie, Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić tzw. specjalny podatek węglowodorowy (SPW), tj. podatek typu cash flow z progresywną taryfą podatkową. Podstawą opodatkowania będzie zysk stanowiący nadwyżkę uzyskanych przychodów nad wydatkami kwalifikowanymi, natomiast stawka SPW wyniesie 12,5% (jeżeli współczynnik skumulowanych przychodów do skumulowanych wydatków będzie większy niż 1 i mniejszy niż 2) lub 25% (jeżeli ww. współczynnik będzie równy lub większy od 2).

Projekt zawiera także propozycję wydłużenia okresu rozliczania strat podatkowych poniesionych po 1 stycznia 2015 roku (odliczenie 19% od sumy strat z działalności wydobywczej nierozliczonych zgodnie z ustawą o CIT, tj. z uwagi na upływ 5 lat) oraz skrócenia okresu amortyzacji otworów wiertniczych – z 22 lat do 5 lat, tj. według stawki 20%. Na szczególną uwagę zasługuje plan wprowadzenia zwolnienia dla odwiertów w złożach marginalnych (tzw. stripper wells), z których miesięczne wydobycie nie przekracza 550 megawatogodzin dla gazu lub 40 ton dla ropy naftowej. Zareagowano zatem na obawy dotyczące rentowności niskoproduktywnych kopalń w południowo-wschodniej Polsce.

Projekt Ministerstwa domyka system opodatkowania wydobycia węglowodorów (w tym sławetnych gazów łupkowych). W efekcie, na rentę surowcową składać się będzie podatek od wydobycia niektórych kopalin (podatek typu royalty), specjalny podatek węglowodorowy (podatek typu cash flow), podatek CIT, podatek od nieruchomości, opłata za wydanie koncesji, opłata eksploatacyjna oraz opłata za ustanowienie użytkowania górniczego. Do powyższej listy należy dołączyć ciężary związane z prowadzeniem dokumentacji rachunkowej i podatkowej (w szczególności w zakresie prawidłowego dokumentowania wydatków kwalifikowanych) oraz konieczność uiszczania zaliczek i sporządzenia deklaracji miesięcznych.

Według zapewnień Ministerstwa, łączne obciążenia fiskalne (tzw. government take) będą co prawda wyższe niż te nakładane na odwierty w kanadyjskiej prowincji Alberta, jednak docelowo mają „oscylować” w granicach 40% zysków brutto z działalności wydobywczej. Dla porównania, poziom renty surowcowej dla Australii, Wielkiej Brytanii i Norwegii wynosi odpowiednio 56%, 62% i 72%.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2015 roku.

Źródło: https://bip.kprm.gov.pl

Katarzyna Maćkowska

Katarzyna Maćkowska


katarzyna.mackowska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *