W dniu 6 grudnia 2012 r. Trybunał Konstytucyjny odpowie na pytanie: czy art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. jest zgodny z art. 2 Konstytucji?

We wskazanym okresie, przepisy ustawy o podatku ustawy od spadków i darowizn uzależniały skorzystanie przez osoby z tzw. zerowej grupy podatkowej ze zwolnienia od podatku od zgłoszenia naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze dziedziczenia w terminie jednego miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie powziął wątpliwość czy tak krótki termin nie stanowi naruszenia konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji). Od dnia 1 stycznia 2009 r. przepis art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn został bowiem zmodyfikowany w ten sposób, że powyższy termin został przedłużony do 6 miesięcy.

Pogląd Trybunału Konstytucyjnego będzie miał wpływ na sytuację ściśle określonej grupy adresatów tj. osób, które odziedziczyły spadek w latach 2007-2008 i wobec których organy podatkowe orzekły o konieczności zapłaty podatku z uwagi na złożenie zgłoszenia z naruszeniem miesięcznego terminu. Stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny, że przepis art. 4a ust. 1 pkt 1 obowiązujący we wskazanym terminie jest niezgodny z Konstytucją otworzy tym podatnikom drogę do złożenia wniosku o wznowienie postępowania.

Termin na złożenie wniosku o wznowienie wynosi 1 miesiąc (w przypadku gdy sprawa podatkowa zakończyła się na etapie organów podatkowych) lub 3 miesiące od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału (w przypadku gdy sprawa została rozstrzygnięta przez sąd administracyjny). Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego co do zasady wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia, tj. z dniem publikacji w Dzienniku Ustaw RP.

W przypadku podzielenia przez TK wątpliwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wskazani podatnicy winni śledzić datę publikacji orzeczenia Trybunału i w ustawowym terminie wnieść o wznowienie postępowania w ich sprawie.

O rozstrzygnięciu w powyższej sprawie piszemy w tym miejscu.

Mateusz Machalski

Mateusz Machalski


mateusz.machalski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *