Wypłata dywidendy rzeczowej i jej skutki na gruncie prawa podatkowego to temat, który od dłuższego czasu cieszy się dużą popularnością. O ile organy podatkowe nadal przyjmują wykładnię przepisów niekorzystną dla podatników, o tyle stanowisko sadów administracyjnych w tym zakresie (w tym stanowisko NSA) ewoluuje w kierunku korzystnym dla podatników. Przykładem kolejnego wyroku utrzymanego w tym tonie jest wyrok NSA z 12 czerwca 2012 r. (sygn II FSK 1260/11), w którym sąd orzekł, że wypłata dywidendy w formie rzeczowej nie rodzi skutków podatkowych po stronie wypłacającej spółki.

Stan faktyczny dotyczył spółki, która prowadziła działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i sprzedaży wyrobów farmaceutycznych oraz produktów ochrony zdrowia. Jedynym akcjonariuszem spółki była spółka kapitałowa z siedzibą w Wielkiej Brytanii, opodatkowana od całości swoich dochodów w Wielkiej Brytanii. W związku z planowanym podziałem zysku, spółka – w oparciu o uchwałę zgromadzenia wspólników – zamierzała wypłacić akcjonariuszowi dywidendę w formie niepieniężnej w postaci prawa do wytworzonych i zarejestrowanych znaków towarowych wykorzystywanych przez spółkę. W związku z powyższym, spółka zwróciła się do właściwego organu z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, w której pojawiły się dwa pytania: 1) Czy wypłata dywidendy w formie niepieniężnej, w szczególności poprzez wydanie na rzecz akcjonariusza opisanych we wniosku znaków towarowych, spowoduje powstanie po stronie spółki przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „CIT”)? oraz 2) Czy w przypadku wypłaty dywidendy niepieniężnej na rzecz akcjonariusza, spółka będzie miała prawo zastosować zwolnienie z podatku u źródła, o którym mowa w art. 22 ust. 4 CIT.

Przedstawiając własne stanowisko spółka wskazała, że jej zdaniem wypłata dywidendy niepieniężnej na rzecz akcjonariusza będzie zdarzeniem neutralnym w podatku dochodowym po stronie spółki w szczególności nie spowoduje po jej stronie powstania przychodu do opodatkowania. Odnośnie pytania drugiego spółka wskazała, że jej zdaniem w przypadku wypłaty dywidendy rzeczowej na rzecz akcjonariusza, spółka będzie miała prawo zastosować zwolnienie z podatku u źródła, o którym mowa w art. 22 ust. 4 CIT (pod warunkiem, iż spełnione zostaną wymienione tam warunki).
DIS w Poznaniu uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe.
W uzasadnieniu wskazał, że wypłata dywidendy w formie niepieniężnej w drodze przeniesienia na akcjonariusza spółki własności praw do znaków towarowych, stanowiących składnik aktywów spółki, spowoduje po stronie spółki wypłacającej dywidendę powstanie przychodu z odpłatnego zbycia praw. Stanowisko to zostało wyrażone wbrew ostatnim rozstrzygnięciom NSA (m.in. wyrok NSA z dnia 8 lutego 2012 r. (sygn. II FSK 1384/10, https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4613E28174) oraz wyrok NSA z dnia 14 marca 2012 r. (sygn. II FSK 1673/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A13EA376E0) w których podnoszono, iż w art. 12 CIT nie został wymieniony przychód pochodzący z tytułu wypłacenia, czy przekazania w formie rzeczowej, dywidendy przez osobę prawną (spółkę). W rezultacie, jeśli z przepisów prawa nie wynika, aby wypłacenie dywidendy niepieniężnej powodowało powstanie po stronie podatnika obowiązku podatkowego, to a contrario nie można rozszerzać katalogu źródeł przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Mając na uwadze powyższe nie sposób przyjąć, aby obydwa podmioty zarówno wyzbywający się prawa, jak również podmiot nabywający to samo prawo uzyskiwały jednocześnie przychód, który podlegałby opodatkowaniu.

Na pisemne uzasadnienie w tej sprawie musimy jeszcze poczekać…

Anna Turska

Anna Turska


anna.turska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *