W momencie objęcia przez podatnika udziałów w podwyższonym kapitale spółki kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci posiadanych przez niego praw do znaków towarowych po stronie podatnika powstanie przychód równy wartości nominalnej objętych udziałów. Na okoliczność tą nie ma wpływu fakt, że podatnik obejmie udziały o wartości nominalnej niższej od wartości wnoszonych do spółki kapitałowej składników majątku, gdyż istotnym jest, czy aport do spółki kapitałowej zostanie wniesiony w jego wartości rynkowej. W przeciwnej sytuacji do ustalenia przychodu może mieć zastosowanie regulacja z art. 14 ust. 1-3 ustawy o CIT dająca podstawę do weryfikacji przychodu przez organy podatkowe, jeżeli bez uzasadnionych przyczyn wartość wniesionego aportu odbiegałaby od wartości rynkowej.

Stanowisko powyższe zostało przedstawione w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 września 2011 r., (IBPBI/2/423-768/11/AP) w odpowiedzi na zapytanie Spółki dotyczące konsekwencji wniesienia aportu w postaci praw do znaków towarowych z tym, że Spółka zamierzała objąć udziały w sp. z o.o. powyżej ich wartości nominalnej. Nadwyżka wartości aportu ponad nominalną wartość obejmowanych udziałów miała zostać ulokowana na kapitale zapasowym.
Organy podatkowe potwierdziły stanowisko Spółki wynikające z brzmienia przepisów, zgodnie z którym, w sytuacji przedmiotem aportu wnoszonego do spółki w wartości rynkowej nie jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, przychodem dla wnoszącego wkład jest nominalna wartość udziałów/akcji w spółce kapitałowej objętych w zamian za ten aport. Przy czym ustalenie przychodu w wysokości nominalnej wartości udziałów wyklucza możliwość ustalania wartości udziałów według cen rynkowych.

Anna Turska

Anna Turska


anna.turska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *