W dniu dzisiejszym Minister Finansów opublikował nowy projekt zmian do ustaw o podatkach dochodowych. Jedną z przewidzianych w nim zmian jest spodziewana zmiana statusu podatkowego niektórych spółek osobowych. Jednakże zgodnie z nim nie tylko spółka komandytowo-akcyjna, ale także spółka komandytowa staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych od 1 stycznia 2014 r.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż wskutek proponowanych zmian dochód uzyskiwany ze spółek komandytowo-akcyjnych oraz spółek komandytowych przez komandytariuszy i akcjonariuszy podlegać będzie co do zasady podwójnemu opodatkowaniu. Dochód ten będzie bowiem opodatkowany raz na poziomie samej spółki stawką podatku w wysokości 19%, a następnie kolejny raz przy wypłacie dywidendy akcjonariuszom lub podzielonego zysku komandytariuszom, także stawką 19%.

Natomiast dochód komplementariusza efektywnie podlegać powinien jednokrotnemu opodatkowaniu. Zgodnie z proponowanymi przepisami wypłata zysku na rzecz komplementariusza podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 19%, jednakże komplementariusz jest uprawniony do odliczenia od tak obliczonego podatku zapłaconego przez spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną podatku dochodowego w części przypadającej na wypłacany danemu komplementariuszowi zysk.

Całość proponowanych regulacji zmierza do zrównania statusu podatkowego spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej ze statusem spółek kapitałowych. Wnoszenie wkładów do tych spółek, wypłata zysku, zmniejszenie wkładu w takiej spółce, występowanie z tych spółek oraz ich likwidacja będzie, co do zasady podlegać takim samym zasadom opodatkowania jak w przypadku spółek kapitałowych. Tym samym zdarzenia te nie będą neutralne podatkowo, co jest zasadą w chwili obecnej (za wyjątkiem wystąpienia wspólnika z takiej spółki za wynagrodzeniem pieniężnym). Jednakże analiza proponowanych regulacji rodzi wiele wątpliwości interpretacyjnych i nierówności w opodatkowaniu tych spółek. Nie jest jasne, czy pomimo zrównania statusu podatkowego tych spółek ze spółkami kapitałowymi, ich wspólnicy będą uprawnieni do zwolnienia z opodatkowania wypłacanych im zysków na takich samych zasadach jak w przypadku wypłaty dywidend. Do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej nie znajdą w pełni zastosowania regulacje dotyczące neutralnej podatkowo wymiany udziałów z udziałem tych spółek. Wniesienie aportu do spółki komandytowej oraz do spółki komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza będzie skutkowało większym obciążeniem podatkowym niż w przypadku spółek kapitałowych.

Grzegorz Sprawka

Grzegorz Sprawka
Adwokat, Doradca Podatkowy, Counsel

grzegorz.sprawka@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *