Ulga mieszkaniowa – czy można odzyskać podatek?

1 kwietnia 2022 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną nr DD2.8202.5.2020 w przedmiocie tego, czy wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość mogą stanowić wydatki realizujące „własny cel mieszkaniowy”. MF ocenił w niej, czy tego rodzaju wydatki spełniają warunki zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 25 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Jakie było dotychczasowe stanowisko organów?

To, czy wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywany lokal mogą być objęte ulgą mieszkaniową budziło wątpliwości. Wykładnia pojęcia „własny cel mieszkaniowy” była przedmiotem interpretacji indywidualnych i wyroków sądów administracyjnych. W orzecznictwie NSA ugruntował się pogląd, że spłata kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomość nie spełnia przesłanki własnego celu mieszkaniowego. Jak wskazano w wyroku II FSK 750/18 z dnia 11 lutego 2020 r.

Aby możliwe było zastosowanie zwolnienia podatkowego wynikającego z powyższego przepisu, wydatki, o których w nim mowa, nie mogą dotyczyć zbytych nieruchomości lub praw majątkowych, lecz muszą być poczynione na inne inwestycje o charakterze mieszkaniowym wymienione w tym przepisie. Innymi słowy, prawa do zwolnienia przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nie daje wydatkowanie tych przychodów na jakiekolwiek cele związane z tymi zbytymi nieruchomościami lub prawami majątkowymi.

Podobne stanowiska zostały wyrażone w wyrokach: II FSK 337/18 z dnia 11 grudnia 2019 r., II FSK 3529/17 z dnia 14 czerwca 2018 r. czy II FSK 3218/14 z dnia 9 grudnia 2016 r.

Taka linia orzecznicza znajdowała także odzwierciedlenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Dyrektora KIS. Przykładowo w interpretacji nr 0113-KDIPT3.4011.106.2019.3.MH z dnia 7 maja 2019 r., nr 0115-KDIT2.4011.584.2021.1.MD z dnia 10 listopada 2021 r. czy nr 0115-KDIT2.4011.641.2021.1.MD z dnia 14 grudnia 2021 r.

Co zmienia interpretacja ogólna?

Minister Finansów w interpretacji wskazał, że wydatek na spłatę kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomość stanowi wydatek na „własne cele mieszkaniowe”. W interpretacji MF wskazał, że

Wobec powyższego, dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2021 r., należy uznać, że wydatek na spłatę kredytu (pożyczki), w tym kredytu konsolidacyjnego i refinansowego, oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki), zaciągniętego na sfinansowanie wydatków związanych z nieruchomością będącą przedmiotem odpłatnego zbycia, mieści się w pojęciu wydatków na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 ustawy PIT.

 

Jest to zatem całkowita zmiana podejścia, które dotychczas prezentowały organy podatkowe.

Warto zaznaczyć, że interpretacja odnosi się do stanu prawnego sprzed 31 grudnia 2021 r. Po nowelizacji, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., powyższe (nowe) stanowisko MF znalazło odzwierciedlenie w art. 21 ust. 25 ustawy PIT.

Co to oznacza dla podatników?

Obecnie, w sytuacji w której osoba fizyczna kupi mieszkanie i sprzeda je przed upływem pięciu lat, a środki przeznaczy na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup zbytego lokalu, spłata kredytu będzie mogła zostać uznana za objętą ulgą mieszkaniową.

W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2021 roku, podejście organów podatkowych było jednak przeciwne.

Omawiana zmiana podejścia jest korzystna dla podatników. Co to oznacza w praktyce?

Jakkolwiek interpretacja ogólna nie stanowi źródła prawa w Polsce, to jednak jej celem jest ujednolicenie stosowania przepisów prawa podatkowego. W konsekwencji powinna zostać uwzględniona przez organy rozstrzygające sprawę w zakresie wniosku o stwierdzenie i zwrot nadpłaty. Omawiana interpretacja daje zatem szansę na skorygowanie nieprzedawnionych rozliczeń podatkowych i uzyskanie zwrotu nadpłaconego PIT od zbycia nieruchomości.

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Partner

jan.czerwinski@dzp.pl

Jeden komentarz

  1. Fajna sprawa. Uważam, że przepisy prawa w kwestii ulgi podatkowej nie są jednak wystarczające.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *