Podjęcie przez walne zgromadzenie spółki z o.o. uchwały o podziale zysku i przekazaniu go na kapitał zapasowy, a następnie przekształcenie tej sp. z o.o. w spółkę komandytową, nie powoduje powstania po stronie wspólników spółki komandytowej jakiegokolwiek dochodu, który podlegałby opodatkowaniu. Taka teza wynika z wyroku WSA w Poznaniu z 1 lutego 2012r. (I SA/Po 835/11). Jest to kolejny wyrok potwierdzający korzystną dla podatników wykładnię przepisów prawa podatkowego. Podobne rozstrzygnięcia zostały wcześniej wydane przez NSA. Dla przykładu przywołać należy wyrok NSA z dnia 29 listopada 2011r. (sygn. II FSK 930/10), zgodnie z którym „każdy dozwolony przepisami k.s.h. podział zysku wyklucza zastosowanie art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Zawężenie art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. wyłącznie do zysków niepodzielonych między wspólników prowadziłoby do rozszerzenia obowiązku podatkowego, co jest niedopuszczalne w świetle art. 217 Konstytucji RP”, czy też wyrok z 8 grudnia 2011 r. (II FSK 1050/10) czy najnowszy wyrok z 7 marca 2012r.

Należy przypomnieć jednak, że zagadnienie związane z opodatkowaniem zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe było przedmiotem kontrowersji sądów administracyjnych jak też pewnych rozbieżności w doktrynie zarówno przed nowelizacją ustawy o CIT jak i po dniu 1 stycznia 2009 r., kiedy to nowelizacja weszła w życie. Sądy administracyjne często uznawały, że pojęcie „zysk niepodzielony” należy rozumieć jako zysk niepodzielony pomiędzy wspólników (lub ewentualnie inne osoby, jeżeli w danej spółce występuje taka możliwość), czyli niewypłacony ze spółki w formie dywidend bądź twierdziły, że niepodzielonym zyskiem jest zysk osiągnięty od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia oraz zysk z lat ubiegłych – wykazywane w bilansie przekształceniowym spółki przekształcanej po stronie pasywów, pozycja (zysk/strata z lat ubiegłych).

Niemniej jednak, stanowisko prezentowane przez większość praktyków i doktryny (w tym również przez Dział Doradztwa podatkowego DZP :-), por. Joanna Wierzejska, Anna Turska, „Konsekwencje podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową dla wspólnika – czy zawsze powstanie obowiązek podatkowy?” Monitor Podatkowy 10/2010) uzyskało pełną aprobatę NSA.

Anna Turska

Anna Turska


anna.turska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *