W dniu 15 lipca 2010 r. ETS wydał wyrok w sprawie C-368/09 Pannon Gep Centrum kft, dotyczącej odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur zawierających błędy formalne. ETS uznał, iż takie faktury są podstawą do odliczenia podatku VAT.
W omawianej sprawie faktury wystawione przez kontrahenta podatnika początkowo wskazywały złą datę wykonania usługi. Po ich skorygowaniu przez kontrahenta okazało się, iż nie została zachowana ciągłość numeracji faktur. Zdaniem ETS, takie uchybienie nie może jednak wpływać na prawo podatnika do odliczenia podatku VAT. Wynika to z faktu, iż wymogi, którym uchybiały faktury, nie były przewidziane w Dyrektywie VAT. Dlatego faktury, które spełniają wymagania zawarte w Dyrektywie VAT, muszą uprawniać do odliczenia naliczonego podatku VAT, nawet gdy nie czynią zadość wymogom przewidzianym przez regulacje krajowe.

Wyrok ETS potwierdza ugruntowaną linię orzeczniczą Trybunału, zgodnie z którą prawo do odliczenia podatku VAT jest integralną częścią systemu podatku VAT i nie powinno podlegać ograniczeniu. Wszelkie ograniczenie nieprzewidziane w Dyrektywie VAT są sprzeczne z prawem wspólnotowym i uprawniają podatników do ich pominięcia.
Ten z pewnością korzystny dla podatników wyrok, powinien pomóc wielu podatnikom toczącym spory z organami podatkowymi. Orzeczenie jest również wskazówką dla państw podchodzących w sposób rygorystyczny, tak jak Polska, do spełnienia przez podatników wymogów w zakresie uzyskania prawa do odliczenia podatku VAT, aby bardzo ostrożnie stosowały wszelkie ograniczenia tego prawa.

Mikołaj Bokowy

Mikołaj Bokowy


mikolaj.bokowy@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *