Niniejszy problem był przedmiotem interpretacji indywidualnej wydanej w dniu1 kwietnia 2011 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (znak ILPB3/423-985/10-5/MM). We wniosku o wydanie interpretacji został zaprezentowany następujący opis zdarzenia przyszłego. Spółka, jako zarejestrowany w Polsce podatnik podatku CIT zamierza nabyć udziały w zagranicznej spółce osobowej (nieposiadającej osobowości prawnej) założonej zgodnie z prawem danego państwa i w ten sposób stać się jednym ze wspólników tej spółki.

W związku z potencjalnym zdarzeniem przyszłym, Spółka zwróciła się z wnioskiem o potwierdzenie, że regulacje podatkowe i księgowe państwa siedziby spółki osobowej nie będą miały znaczenia prawnego przy ustalaniu dochodu i straty dla potrzeb opodatkowania Spółki w Polsce – wszystkie elementy przychodów i kosztów wykazane (lub niewykazane) bądź aktywowane w ewidencji prowadzonej przez zagraniczną spółkę osobową będą weryfikowane pod kątem zgodności z polską ustawą o CIT. Organ podatkowy uznał zaprezentowane we wniosku stanowisko Spółki za prawidłowe. Tym samym podzielając zdanie Spółki, iż z chwilą nabycia udziału w zagranicznej spółce osobowej, ustalenie zakresu opodatkowania Spółki w odniesieniu do przychodów i kosztów generowanych przez zagraniczną spółkę osobową będzie podlegało polskiej jurysdykcji podatkowej – w części odpowiadającej posiadanemu przez Spółkę udziałowi w zysku.

Ostatecznie, co również warto podkreślić, iż organ podatkowy przychylili się do stanowiska Spółki iż w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznej spółki osobowej, przepisy polskiej ustawy o CIT powinny być przesądzające w zakresie:
. definicji pojęcia dochód i strata oraz sposobu ich opodatkowania / rozliczania,
. definicji pojęcia przychód i określenia momentu jego powstania dla potrzeb opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce,
. definicji pojęcia koszt uzyskania przychodu i określenia momentu jego rozpoznania dla potrzeb opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce.

Grzegorz Sprawka

Grzegorz Sprawka
Adwokat, Doradca Podatkowy, Counsel

grzegorz.sprawka@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *