Szkolenia i konferencje organizowane dla lekarzy, uprawnionych do wystawiania recept, w ramach których prezentowane są zasady prawidłowego stosowania leków wprowadzanych do obrotu stanowią dla lekarzy przychód. Niemniej jednak, zdaniem sądów administracyjnych, tego typu wydarzenia wypełniają definicję reklamy i promocji produktów farmaceutycznych, o której mowa w ustawie Prawo farmaceutyczne, przez co po stronie lekarzy nie dojdzie do efektywnego opodatkowania powstałego przychodu, a zatem nie ma konieczności wystawienia dla nich deklaracji PIT-8C (o ile zostają spełnione warunki, o których mowa poniżej).

Pogląd taki został wyrażony w ustnym uzasadnieniu wyroku WSA w Warszawie z 3 września 2012 r. (III SA/Wa 3421/11). Sąd miał za zadanie rozstrzygnąć czy w sytuacji, gdy spółka świadcząca na rzecz swojego kontrahenta (spółki farmaceutycznej) usługi niematerialne mające na celu promowanie jego produktów organizuje szkolenia i konferencje podczas których zaproszeni lekarze, uprawnieni do wystawiania recept, otrzymują wiedzę nt. owych produktów, po stronie lekarzy biorących udział we wspomnianych wydarzeniach powstaje przychód do opodatkowania.

WSA stwierdził, iż organizowane szkolenia mieszczą się w pojęciu reklamy produktu leczniczego, o której mowa w przepisach ustawy Prawo farmaceutyczne. Celem organizowanych szkoleń i konferencji jest bowiem informowanie o produktach farmaceutycznych oferowanych przez kontrahenta. Sąd uznał jednocześnie, iż bezpłatny udział lekarzy w szkoleniach i konferencjach stanowi dla nich nieodpłatne świadczenie w rozumieniu ustawy o PIT. Niemniej jednak, przychód ten korzysta ze zwolnienia z opodatkowania (zgodnie z ustawą o PIT zwalnia się z opodatkowania wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą, jeżeli jednorazowa wartość świadczeń nie przekracza 200 PLN).

Wyżej wspomniane zwolnienie przysługuje jedynie wtedy gdy zostaną spełnione trzy podstawowe warunki:

  • świadczenie jest uzyskane w związku z promocją lub reklamą – warunek ten został uznany za spełniony – na konferencjach, szkoleniach organizowanych przez spółkę dochodziło bowiem do prezentacji produktów kontrahenta
  • świadczeniobiorcą nie może być pracownik świadczeniodawcy, ani osoba z którą świadczeniodawcę łączy stosunek cywilnoprawny – ten warunek również został spełniony, spółki nie łączyły z lekarzami biorącymi udział w konferencji, szkoleniu tego typu relacje
  • kwota przysporzenia nie przekracza 200 zł – ten warunek również został spełniony.

Omawiany wyrok znajduje zastosowanie jedynie do konferencji i szkoleń organizowanych w celu prezentacji właściwości oferowanego produktu, jego zastosowania, przeciwwskazań w jego stosowaniu itp. Natomiast, wyrok ten nie dotyczy szkoleń i konferencji organizowanych w związku ze sponsoringiem lekarzy.

Powyższy wyrok jest kolejnym z serii rozstrzygnięć dotyczących aspektów podatkowych reklamy leków. Warto zauważyć, iż w ostatnim czasie pojawiło się kilka rozstrzygnięć dotyczących udziału lekarzy w konferencjach i szkoleniach, przy czym składy sędziowskie za każdym razem kierowały się nieco odmiennym tokiem myślenia. W wyroku WSA w Warszawie z dnia 23 września 2009 r. (III SA/Wa 629/09), sąd uznał, iż finansowanie udziału lekarzy w szkoleniach i konferencjach (szczególnie w takich, na których nie są promowane wyłącznie produkty sponsorującego) stanowi darowiznę. W toku kasacji NSA w wyroku z dnia 12 maja 2011 r. (II FSK 2218/09) uznał, iż takie finansowanie udziału lekarza w konferencji, nie wypełnia definicji darowizny określonej w przepisach Kodeksu Cywilnego a następnie zauważył, iż w określonych sytuacjach daje się określić świadczenie ekwiwalentne.

W analizowanym wyroku WSA przychylił się do argumentacji świadczenia nieodpłatnego związanego z promocją i reklamą danej firmy farmaceutycznej. Wyrok ten wydaje się zatem w pewnej mierze słuszny, ponieważ spotkania promocyjne z lekarzami w celu prezentacji własnych produktów są bezsprzecznie uznawane przez przepisy Prawa farmaceutycznego za formę reklamy produktów leczniczych kierowanej do profesjonalistów.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *