W dniu 4 listopada 2012 r. została podpisana nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Singapurem.

Przede wszystkim zmieniona została metoda unikania podwójnego opodatkowania. Dotychczasowa metoda zwolnienia zostanie zastąpiona metodą odliczania proporcjonalnego.

Zmianie ulegnie również wysokość stawek podatku u źródła.

W przypadku dywidend, stawka w wysokości 5% będzie miała zastosowanie jeżeli rzeczywistym beneficjentem jest spółka (niebędąca spółką osobową), która w dniu wypłaty posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendy i posiada lub będzie posiadała te udziały (akcje) nieprzerwanie przez okres 24 miesięcy. W pozostałych przypadkach, zastosowanie będzie miała dotychczasowa stawka, tj. 10%. W przypadku podatku u źródła od odsetek stawka 10% została zredukowana do 5%. W odniesieniu do należności licencyjnych dotychczasowa stawka 10% została zastąpiona dwiema innymi stawkami tj. 2% i 5%. Pierwsza ze stawek stosowana będzie od należności licencyjnych uzyskiwanych w związku z korzystaniem lub prawem do korzystania z wszelkich urządzeń przemysłowych lub naukowych, podczas gdy druga ze stawek jest właściwa w pozostałych przypadkach.

Jednocześnie wprowadzono zasadę, że korzyści, które zostały przyznane na podstawie artykułów dotyczących odpowiednio dywidend, odsetek i należności licencyjnych nie zostaną przyznane jeżeli głównym celem jakiejkolwiek osoby, do których odnoszą się te artykuły, jest uzyskanie korzyści z tytułu tych artykułów w wyniku powstania lub nabycia praw, w nich określonych.

Umowa wprowadza także pełną klauzulę wymiany informacji w sprawach podatkowych np. możliwe będzie uzyskanie informacji o zgromadzonych środkach na rachunkach bankowych polskiego rezydenta w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, odnośnie relacji z Singapurem.

Umowa wejdzie w życie po wymianie not dyplomatycznych przez Polskę i Singapur. W przypadku Polski, umowa będzie miała zastosowanie w odniesieniu do podatków potrącanych u źródła, do kwot dochodu osiągniętego od początku roku następującego po roku, w którym umowa wejdzie w życie. W odniesieniu do pozostałych podatków, umowa będzie miała zastosowanie do kwot dochodu osiągniętego w jakimkolwiek roku rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym umowa wejdzie w życie.

AKTUALIZACJA: W dniu 14 czerwca 2013 r. Sejm RP, podczas 43 posiedzenia, wyraził ustawową zgodę na ratyfikację wskazanej umowy przez Prezydenta RP. Zanim jednak dojdzie do ratyfikacji, ustawa powinna trafić jeszcze do Senatu.

Określone we wskazanej umowie zasady powinny mieć zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2014 r

Jeżeli są Państwo zainteresowani doradztwem w powyższym zakresie, prosimy o kontakt.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *