Podzielił tym samym pogląd wyrażony w pierwszej instancji przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, który nie zgodził się ze stanowiskiem przedstawionym przez Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, podatnik wskazał, iż jest spółką prowadzącą działalność w zakresie handlu hurtowego, detalicznego i wynajmu nieruchomości. Udziałowcami wnioskodawcy jest dwóch wspólników. Zamiarem wnioskodawcy jest podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Wspólników o wypłacie dywidendy w formie rzeczowej dwóm wspólnikom, co wynika z zapisów umowy spółki. Ze względu na potrzeby utrzymania płynności finansowej wnioskodawcy, przeniósłby on na wspólników prawo własności wyodrębnionej geodezyjnie części nieruchomości, której rynkowa wartość odpowiadałaby kwocie zobowiązania wnioskodawcy z tytułu zysku przeznaczonego do podziału. Do przedstawionego powyżej przyszłego zdarzenia wnioskodawca zadał pytanie, czy wypłata dywidendy w formie rzeczowej, w szczególności przekazanie wspólnikom prawa własności nieruchomości, spowoduje powstanie u wnioskodawcy przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W jego ocenie, w wyniku wypłaty dywidendy w formie rzeczowej wartość rynkowa pozostałych w spółce aktywów nie ulegnie wzrostowi. Jedynie co ulegnie zmianie to rodzaj aktywów, które pozostaną u wnioskodawcy po wypłacie dywidendy, tj. zamiast gotówki zostanie wydana nieruchomość. Do dywidendy rzeczowej nie znajduje także zastosowania art. 14 ust. 1 ustawy p.d.o.p., określający warunki wpływające na sposób ustalania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, praw majątkowych oraz rzeczy ruchomych.

Sąd uznał to stanowisko za prawidłowe. Jego zdaniem, wykładnia przepisów zawartych w art. 12 ust 1-3 oraz art. 14 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie daje podstaw do przyjęcia tezy, zgodnie z którą podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Wspólników o wypłacie zysku w formie niepieniężnej, tzn. w postaci przysługującego spółce prawa własności do części nieruchomości skutkuje powstaniem przychodu po jej stronie. W przypadku przeniesienia na wspólników prawa własności części nieruchomości, której rynkowa wartość będzie odpowiadała kwocie zobowiązania wnioskodawcy z tytułu zysku przeznaczonego do podziału wypłaty z zysku, nie znajdzie zastosowania art. 14 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przeniesienie prawa własności w drodze wypłaty zysku nie jest zbyciem, w wyniku którego powstaje po stronie spółki przychód, gdyż wypłata z zysku w formie rzeczowej nie stanowi odpłatnego zbycia praw. W wyniku wypłaty zysku w formie rzeczowej wartość rynkowa pozostałych u wnioskodawcy aktywów nie wzrośnie. Zmianie ulegną jedynie rodzaj i struktura jego aktywów. Wypłata dywidendy w formie rzeczowej przez przyznanie udziału w nieruchomości jako substytut świadczenia pieniężnego nie powoduje powstania przychodu po stronie wnioskodawcy.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *