W wyroku z dnia 26 sierpnia 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. I FSK 1340/13) zgodził się z organami skarbowymi, że spółki przekazujące drobne upominki i gadżety promocyjne lekarzom w ramach świadczonych na rzecz firm farmaceutycznych usług marketingowych powinny odprowadzić VAT od przekazywanych towarów i uwzględnił skargę kasacyjną Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 marca 2013 r. (III SA/Wa 2493/12).

Powyższy wyrok wpisuje się w linię orzeczniczą sądów administracyjnych w zakresie opodatkowania VAT upominków wydawanych w ramach świadczenia usług marketingowych, tj. w przypadkach, w których agencja marketingowa we własnym zakresie zamawia gadżety promujące produkty klientów, ujmując ich koszt w wynagrodzeniu za usługi marketingowe, a następnie wydaje je np. lekarzom w celu promocji firm farmaceutycznych.

Agencje marketingowe stoją na stanowisku, że nieodpłatne przekazanie gadżetów farmaceutom czy medykom nie powinno skutkować powstaniem odrębnej czynności opodatkowanej po ich stronie, ponieważ takie wydanie nagród jest integralną częścią kompleksowej usługi marketingowej i w związku z powyższym zostało ono już opodatkowane na etapie świadczenia usług marketingowych na rzecz firm farmaceutycznych. Jednocześnie agencje marketingowe stoją na stanowisku, że powinny mieć prawo do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie rozdawanych gadżetów.

W wyroku z dnia 26 sierpnia 2015 r. NSA nie zgodził się ze stanowiskiem agencji marketingowej, że wydanie gadżetów i usługi marketingowe stanowią jedno kompleksowe świadczenie. Przeciwnie, uznał, że usługi promocyjne i towarzyszące im wydanie drobnych upominków to dwa osobne świadczenia, zaś wydanie drobnych upominków na rzecz osób trzecich (lekarzy) za które ostatecznie płaci klient agencji powinno być potraktowane jako odpłatna dostawa towarów. NSA odrzucił też argumentację, że ze względu na ograniczenia w wartości upominków narzucone przez Prawo farmaceutyczne, przekazane gadżety można uznać wyłącznie za materiały reklamowe, bez rzeczywistej wartości dla medyków, i w związku z powyższym dotychczasowe orzecznictwo NSA w sprawie usług marketingowych i towarzyszącego im wydania nagród nie powinno znaleźć zastosowania (np. NSA w wyroku z 5 marca 2015 r., sygn. akt I FSK 302/14; WSA w Warszawie w orzeczeniu z 4 marca 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 2154/14).

W przedmiotowej sprawie NSA podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko – jednak ze względu na popularność takiej metody promocji możemy się spodziewać jeszcze wielu orzeczeń w materii usług marketingowych polegających na wydawaniu nieodpłatnych upominków. Tym bardziej ważne jest zatem właściwe zaplanowanie akcji marketingowych, zarówno od strony przepisów prawa farmaceutycznego jak i podatkowego.

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Counsel

jan.czerwinski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *