Prezydencki projekt nowelizacji prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewiduje wprowadzenie związania przez WSA zarzutami skargi na interpretację indywidualną oraz powołaną w skardze podstawą prawną.

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym, związanie skargą oraz powołaną podstawą prawną obowiązuje wyłącznie NSA na etapie rozpatrywania skargi kasacyjnej. Z kolei, WSA nie jest związany ani zarzutami ani powołaną przez skarżącego podstawą prawną. Powyższa zmiana ma bardzo doniosłe znaczenie z punktu widzenia składającego skargę na indywidualną interpretację.

Biorąc pod uwagę treść aktualnie obowiązujących przepisów, skarżący ma gwarancję, że jego sprawa zostanie w pełni rozpatrzona, bez względu na to czy powołuje on właściwą podstawę prawną czy też prawidłowo formułuje zarzuty. Nawet gdyby skarżący niewłaściwie sformułował zarzut, WSA zobowiązany jest do rozpatrzenia sprawy w sposób kompleksowy. Nie jest on bowiem ograniczony ani podstawą prawną ani też zarzutami sformułowanymi przez skarżącego.

Odmiennie sytuacja prezentuje się w przypadku rozpatrywania skargi kasacyjnej przed NSA. Wtedy to bowiem w interesie skarżącego leży przytoczenie prawidłowej podstawy prawnej i sformułowanie trafnych zarzutów. Gdyby bowiem skarżący pominął jeden z zarzutów, choćby najistotniejszy, to pomimo jego słuszności NSA nie może wziąć takiego zarzutu pod uwagę.

W naszej ocenie, wskazane uregulowanie mają przede wszystkim na celu rozładowanie zatorów w sądach spowodowanych składaniem znacznej ilości skarg przez podatników na indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego. Podatnicy, którzy nie korzystają z pomocy profesjonalistów zostaną tym samym narażeni na brak merytorycznego rozpatrzenia skargi i oddaleniem skargi przez WSA.

Projekt nie trafił jeszcze do pierwszego czytania w Sejmie. Zachęcamy do zapoznania się z treścią projektu oraz jego uzasadnieniem.

Mateusz Machalski

Mateusz Machalski


mateusz.machalski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *