Wczoraj, 17 lipca na stronie RCL pojawił się nowy projekt ustawy o zmianie Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw. Wraz z opublikowaniem projektu rozpoczął się proces konsultacji społecznych, którego koniec wyznaczono na 4 sierpnia 2014 r. Do tego czasu wszystkie zainteresowane podmioty mogą zgłaszać swoje uwagi w formie pisemnej lub elektronicznej.

Proponowane zmiany obejmują m.in.:

  1. wprowadzenie tzw. klauzuli obejścia prawa, umożliwiającej zanegowanie przez organy konstrukcji prawnych, które służą obejściu prawa, i w konsekwencji uniknięciu opodatkowania lub jego zmniejszeniu. Zastosowanie klauzuli będzie uprawniało organy do wymiaru wysokości podatku, wynikającej z rzeczywistej natury zdarzenia gospodarczego. Klauzula nie będzie jednak obejmowała podatków lokalnych. Stosowanie klauzuli będzie powiązane z licznymi rozwiązaniami zabezpieczającymi, takimi jak: wydawanie na wniosek opinii zabezpieczających, niezależna od fiskusa ekspercka Rada ds. Unikania Opodatkowania opiniująca sporne sprawy, niewykonalność spornych decyzji, wyłączna właściwość Ministra Finansów w sprawach klauzuli, możliwość korekty deklaracji w końcowej fazie postępowania podatkowego w zakresie stosowania klauzuli.
  2. wprowadzenie nowej, podwyższonej stawki odsetek od zaległości podatkowych w wysokości 200%, mającej charakter prewencyjny względem kwalifikowanych przypadków zaległości podatkowych. Zastosowanie podwyższonej stawki będzie możliwe w przypadku zaległości dotyczących VAT, akcyzy oraz cła, wynikających z braku złożenia korekty bądź zaniżenia kwoty należnego podatku o co najmniej 25%.
  3. ustanowienie nowej instytucji tzw. pełnomocnictwa ogólnego do reprezentacji we wszystkich rodzajach spraw i procedur przed wszystkimi organami podatkowymi. Ustanowienie pełnomocnictwa ogólnego będzie możliwe drogą elektroniczną i będzie zwalniało z obowiązku każdorazowego składania dokumentu pełnomocnictwa do akt poszczególnej sprawy, co ma na celu uproszczenie kompleksowej obsługi danego podatnika. Pełnomocnictwo to nie będzie jednakże uprawniało do podpisywania deklaracji podatkowych.
  4. ułatwienie uiszczania zobowiązań podatkowych poprzez dopuszczenie zapłaty pieniądzem elektronicznym, w tym chociażby możliwości zapłaty podatku kartą płatniczą w urzędach skarbowych i celnych.

Uzasadnienie ww. oraz pozostałych projektowanych zmian można znaleźć tutaj.

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Senior Tax Manager

jan.czerwinski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *