Tak też stwierdził Minister Finansów w wydanej interpretacji ogólnej z 11 maja 2012 r. (nr DD5/033/1/12/KSM/DD-125). Minister Finansów położył tym samym kres rozbieżnościom w zakresie opodatkowania zysku akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej. Uwzględniał również treść uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 stycznia br. (II FPS 1/11).

Minister Finansów zauważył, że zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariusze spółki komandytowo-akcyjnej mają prawo do udziału w zysku rocznym spółki przeznaczonym do wypłaty na podstawie uchwały walnego zgromadzenia. Przytoczył również treść wskazanego wyżej wyroku NSA. Sąd stwierdził w nim, że z punktu widzenia pozycji prawnej akcjonariusza SKA posiadanie akcji (podobnie jak udziałów) oraz czerpanie przychodu z zysku nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej. Co prawda wyrok dotyczył analizy sytuacji prawnej akcjonariusza będącego osobą prawną, a co za tym idzie wyrok opierał się na wykładni przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Niemniej jednak, w ocenie Ministra teza wskazanego wyroku ma charakter ogólny i powinna mieć zastosowanie również na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Szef resortu finansów zauważył, że podstawowym problemem w kwestii opodatkowania dochodu akcjonariusza (osoby fizycznej) jest przyporządkowanie osiąganego przezeń dochodu do konkretnego źródła, co determinuje wskazanie momentu osiągnięcia przychodu, a tym samym powstania obowiązku podatkowego. Część orzecznictwa uważa, że zysk ten należy zaliczyć do osiągniętego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast istnieje również pogląd, że jest to przychód z kapitałów pieniężnych i skutkuje pobraniem zryczałtowanego podatku przy wypłacie dywidendy.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę istniejące poglądy w orzecznictwie, oraz wykładnię językową przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Kodeksu Cywilnego, Minister Finansów uznał, że w związku z wypłatą udziału w zysku, z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo – jeżeli został określony dzień dywidendy, w tym dniu przychód akcjonariusza SKA staje się przychodem należnym, podlegającym z tą datą połączeniu z pozostałymi przychodami. Na gruncie ustawy o PIT stanowi on przychód z działalności gospodarczej, od którego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy za miesiąc, w którym uzyskano przychód. Dywidenda powiększa więc wysokość należnej zaliczki. Wskazał również, że zasadę tę należy traktować analogicznie do zaliczek na poczet dywidendy.

Biorąc pod uwagę powyższą interpretację, należy uznać, że dochodzi do efektywnego odroczenia opodatkowania zysków wypracowanych w SKA, w części przypadającej akcjonariuszom, do dnia podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy.

Anna Turska

Anna Turska


anna.turska@dzp.pl

Grzegorz Sprawka

Grzegorz Sprawka
Adwokat, Doradca Podatkowy, Partner

grzegorz.sprawka@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *