16 stycznia 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę dotyczącą sposobu opodatkowania dochodu spółki kapitałowej posiadającej status akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej (SKA), orzekając, iż dochód akcjonariusza SKA podlega opodatkowaniu w dniu faktycznego otrzymania dywidendy.

Dotychczasowe stanowisko zarówno organów podatkowych jak i sądów administracyjnych w zakresie opodatkowania dochodu spółki kapitałowej, jako akcjonariusza SKA było niejednolite i wywoływało liczne wątpliwości. Wśród prezentowanych stanowisk pojawiały się koncepcje mówiące, iż (i) wspólnik SKA winien, jako wspólnik spółki osobowej, obliczać i odprowadzać comiesięczne zaliczki na właściwy dla niego podatek dochodowy; (ii) akcjonariusz SKA powinien podlegać opodatkowaniu na zasadach analogicznych jak wspólnik spółki kapitałowej; (iii) akcjonariusz SKA powinien podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych i traktować otrzymany dochód jako dochód z pozostałych źródeł. W zależności od przyjętej interpretacji sytuacja podatkowa akcjonariusza SKA różniła się znacząco.

W omawianym wyroku NSA orzekł, iż dochód akcjonariusza SKA podlega opodatkowaniu w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej na podstawie uchwały walnego zgromadzenia w przedmiocie podziału zysku zaś do momentu podjęcia uchwały o podziale zysku, akcjonariuszowi nie przysługuje roszczenie do spółki o wypłatę zysku. NSA zauważył dodatkowo, iż zyski z akcji SKA nie są zyskami z działalności gospodarczej i nie stosuje się do nich metody memoriałowej na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W rezultacie po stronie akcjonariusza SKA nie wystąpi obowiązek uiszczania miesięcznych zaliczek w związku z bieżącą działalnością spółki.

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił specyficzną konstrukcję SKA i odwołując się do przepisów kodeksu spółek handlowych potwierdził, że do funkcjonowania SKA należy również stosować przepisy odnoszące się do spółek akcyjnych. Uchwała ta ma doniosłe znaczenie dla podmiotów pełniących funkcję akcjonariuszy SKA, gdyż umożliwia akcjonariuszom SKA reinwestowanie wolnych środków uzyskanych przez SKA bez konieczności ich wcześniejszego opodatkowania, umożliwia odroczenie opodatkowania dochodów uzyskanych z bieżącej działalności SKA oraz zwalnia z obowiązków płacenia miesięcznych zaliczek.

Niemniej jednak, należy podkreślić, iż bieżąca praktyka organów podatkowych w tym zakresie nie uległa zmianie. Organy podatkowe w indywidualnych interpretacjach praw podatkowe nie uwzględniają omawianego wyroku, dlatego też, podatnicy decydujący się na zastosowanie opodatkowania na zasadach przedstawionych w wyroku NSA muszą liczyć się z konsekwencją sporu z organami podatkowymi.

Anna Turska

Anna Turska


anna.turska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *