Spółka przejmująca ma prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej na spółkę przejmowaną przed dniem połączenia.

Taka konkluzja wyłania się z interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 29 sierpnia 2011 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPP!/443-836/11/AL.
W przedmiotowej sprawie wątpliwości podatnika dotyczyły prawa do obniżenia kwoty należnego podatku od towarów i usług o kwoty podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych przez spółkę przejmującą faktur VAT, na których jako nabywca wskazana będzie jedna ze spółek przejmowanych, jeżeli faktura VAT zostanie wystawiona przed dniem połączenia.

Zdaniem podatnika prawo to przysługuje podatnikowi, co znajduje potwierdzenie zarówno w orzecznictwie a także w jednej z naczelnych zasad podatku VAT jaką jest zasada jego neutralności, z której przede wszystkim wynika, że podatek ten powinien obciążać konsumpcję, natomiast nie powinien powodować jakichkolwiek obciążeń dla przedsiębiorcy (podatnika formalnego).

Rozpatrując przedmiotowe zagadnienie organ podatkowy stwierdził, że w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie przepis art. 93 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, bowiem nastąpi łączenie poprzez przejęcie jednej osoby prawnej przez inną osobę prawną, w wyniku czego spółka przejmująca wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki łączącej się (przejmowanej) spółki.
Skoro zatem spółka przejmująca, jako następca podatkowy, przejmuje zobowiązania i uprawnienia spółki przejmowanej, tym samym będzie więc mieć prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT wystawionych dla spółki przejmowanej przed przejęciem, dotyczących działalności tejże spółki przejmowanej w okresie przed przejęciem, zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, czyli jeżeli będzie istniał związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi, z uwzględnieniem wyłączeń z prawa do odliczenia, o których mowa w art. 88 ustawy o VAT.

W związku z powyższym organ podatkowy za prawidłowe uznał stanowisko podatnika, że będzie on uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych przez niego jako spółkę przejmującą faktur VAT, wystawionych na którąkolwiek ze spółek przejmowanych przed dniem połączenia się spółek.

Izabela Prokofi

Izabela Prokofi


izabela.prokofi@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *