Ostatnio pojawił się ciekawy wyrok WSA w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 485/10) dotyczący stawki VAT 0% przy WDT. Sąd potwierdził w nim, że podatnik jest uprawniony do zastosowania stawki VAT 0%, nawet jeśli nie posiada wszystkich dokumentów wymienionych w ustawie o VAT.

Potwierdza to także pozytywna dla podatników linia orzecznicza sądów administracyjnych, wyrażona m.in. w uchwale NSA z dnia 11 października 2010 r. (sygn. akt I FPS 1/10).

WSA w Poznaniu wskazał, iż pomimo że można wprowadzać warunki formalne w celu kontroli czy WDT miało miejsce, to jednak te warunki nie mogą wykraczać poza niezbędne minimum. Muszą być proporcjonalne do celu dla którego zostały ustanowione i nie mogą naruszać zasady neutralności podatku VAT.

Dlatego podatnik, posiadający dowody, iż towary fizycznie opuściły terytorium danego kraju UE, nie może być pozbawiony prawa do zastosowania 0% stawki VAT. Odmawianie mu tego prawa, jest naruszeniem Dyrektywy VAT.

Powyższy wyrok należy z pewności ocenić bardzo pozytywnie. Potwierdza on wypracowane w doktrynie stanowisko, że wymogi formalne, stawiane przez ustawę o VAT, nie mogą ograniczać neutralności tego podatku, bo prowadziłoby to do deformacji całego systemu opodatkowania VAT.

Miejmy nadzieje, iż organy skarbowe dostosują się do wniosków płynących z tego wyroku, co pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych sporów sądowych.

Mikołaj Bokowy

Mikołaj Bokowy


mikolaj.bokowy@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *