W dniu 14 maja 2010r. Minister Finansów wydał interpretację zmieniającą (sygn. PT1/033/53/356/WLI/09/PK-983 ) dotyczącą stawki podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy i montażu sprzętu medycznego.
W praktyce dostawcy wyrobów medycznych zawierają kontrakty obejmujące zarówno fizyczne dostarczenie jak i instalację sprzętu medycznego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku skomplikowanych urządzeń RTG, CT, czy też MR – wówczas bowiem dostawca musi zadbać nie tylko o wniesienie i złożenie sprzętu, ale również zabezpieczenie pomieszczenia, instalację klimatyzacji, wentylacji itp. Prace adaptacyjne wymagają najczęściej zakupienia usług budowlanych, za które spółka otrzymuje faktury z 22% stawką VAT. Rodzą się więc wątpliwości czy czynności dostawy i instalacji mają charakter świadczenia kompleksowego, objętego w całości 7% stawkę VAT czy tez do usług instalacji sprzętu zastosowanie powinna mieć stawka 22%?

W omawianej interpretacji prawa podatkowego, Minister Finansów uznał, iż definicja wyrobu medycznego nie obejmuje swoim zakresem prac budowlanych (w tym przypadku konkretnych usług adaptacji pomieszczeń, które wskazują odbiorcy) wykonywanych w pomieszczeniach, w których wyrób medyczny będzie zainstalowany. A zatem, skoro ustawodawca w poz. 106 załącznika nr 3 do ustawy o VAT wyraźnie odniósł się do wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, a definicja ta nie obejmuje swoim zakresem prac budowlanych czy budowlano – montażowych pomieszczeń, w których zainstalowane zostaną wyroby medyczne, zdaniem Ministra Finansów prace te nie podlegają opodatkowaniu stawką preferencyjną w wysokości 7%.

Następnie, dokonując analizy przepisów ustawy o VAT Minister stwierdził, iż nie można uznać, że usługa wykonania prac budowlanych we wskazanych przez odbiorcę wyrobu medycznego pomieszczeniach związana z dostarczeniem tego wyrobu i mająca na celu jego prawidłowe funkcjonowanie, stanowi element jednolitego świadczenia, jakim jest dostawa wyrobu medycznego, a zatem powinna zostać odmiennie opodatkowana. Minister odwołał się również w swoim wywodzie do wyroków ETS i doszedł do wniosku, iż pomiędzy dostawą sprzętu medycznego, a wykonaniem robót budowlanych nie zachodzi związek uniemożliwiający dokonanie rozdziału pomiędzy dostawą towaru i świadczeniem ww. usług, zwłaszcza że usługi te są zakupywane przez dostawcę sprzętu od innego podatnika. W rezultacie roboty budowlane związane z instalacją sprzętu medycznego powinny podlegać opodatkowaniu stawką 22%.
Stanowisko takie jest niezgodnie z ostatnim wyrokiem WSA (wyrok WSA w Warszawie z 30 kwietnia 2010 r. sygn. III SA/Wa 2247/09) jak też jest z wcześniejszym wyrokiem WSA (Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2010 r. sygn. III SA/Wa 1803/09) oraz z utrwaloną linią orzeczniczą ETS (por. wyrok ETS w sprawie C-41/04 Levob Verzekeringen BV i OV Bank NV, wyrok ETS w sprawie C-2/95 Sparekassernes Datacenter (SDC), czy też w wyrok ETS w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd (CPP).

Anna Turska

Anna Turska


anna.turska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *