Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane były do implementowania Dyrektywy 2011/16/UE najpóźniej do 1 stycznia 2013 r. Dyrektywa ta z założenia ma ukierunkować członków UE na stworzenie skutecznego systemu wymiany informacji między administracjami podatkowymi państw członkowskich. Polska nie wprowadziła jednak na czas stosownych przepisów do regulacji krajowych.

Celem dyrektywy jest nie tylko poprawa wymiany informacji, ale również możliwość jednoczesnego przeprowadzenia kontroli przez administrację dwóch Państw członkowskich. Ponadto, dyrektywa wprowadza również zasadę, iż odmowa udzielenia informacji z tego powodu, iż znajduje się w posiadaniu banku, innej instytucji finansowej, pełnomocnika lub osoby działającej w charakterze powiernika lub przedstawiciela jest przesłanką niewystarczającą do uznania odmowy za uzasadnioną.

W porównaniu do uchylonej przez powyższą dyrektywę poprzednio obowiązujący akt tj. dyrektywę 77/779/EWG, nowa dyrektywa rozszerza zakres informacji podlegających wymianie.

W lipcu 2012 r., Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej. W projekcie tym zaproponowano m.in. zmiany w zakresie czasu trwania postępowania w sprawie udzielenia informacji na wniosek obcej władzy, wprowadzenie regulacji pozwalającej na przebywanie przedstawiciela obcej władzy w siedzibach organów podatkowych i urzędach kontroli skarbowej oraz na ich obecność w toku postępowań podatkowych i prowadzonych przez organy kontroli skarbowej postępowań kontrolnych i inne procedury zacieśniające współpracę pomiędzy polskimi organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej państw z odpowiednimi organami Państw członkowskich.

Wskazanego projektu nie wniesiono jednak do Sejmu. Właściwe regulacje w polskim porządku prawnym pojawią się zatem z opóźnieniem w stosunku do innych Państw członkowskich.

Mateusz Machalski

Mateusz Machalski


mateusz.machalski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *