Brak przepisów intertemporalnych odnoszących się do nowelizacji przepisów art. 89a i art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług w ustawie z dnia 7 listopada 2008 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oznacza bezpośrednie obowiązywanie nowych norm prawnych od 1 grudnia 2008 r. – tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 20 kwietnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Ol 134/11).

W przedmiotowej sprawie spółka zamierzała skorzystać z tzw. ulgi na złe długi wprowadzonej nowelizacją ustawy o VAT z dnia 21 kwietnia 2005 r. Ulga ta pozwalała podatnikowi skorygować podatek należny z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w wypadku wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, stanowiących koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym. Ulga ta mogła być zastosowana jedynie do wierzytelności, które stały się należne od dnia 1 czerwca 2005 r., czyli od dnia wejścia w życie nowelizacji. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT z 7 listopada 2008 r. zmieniła zasady dopuszczalności dokonywania korekt podatku należnego. W brzmieniu obowiązującym do 30 listopada 2008 korekta była możliwa, jeśli od daty wystawienia faktury, będącej podstawą do odpisania wierzytelności jako nieściągalnych, nie upłynęło 5 lat, licząc od początku roku, w którym została wystawiona faktura. Od 1 grudnia 2008 r. korekta możliwa jest, jeśli od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata licząc od końca roku, w którym została wystawiona. Dla wierzytelności w przedmiotowej sprawie udokumentowanych fakturą z 2007 roku zgodnie z poprzednimi uwarunkowaniami termin do skorzystania z ulgi na złe długi minąłby do końca 2011 roku, zaś wg nowych przepisów termin ten upłynął z końcem roku 2009, co sprawiło, że korekta stała się niedopuszczalna.

Zdaniem sądu brak przepisów opóźniających wejście w życie nowego brzmienia art. 89a i 89b ustawy o VAT oznacza, że należy stosować je bezpośrednio od dnia 1 grudnia 2008 r. Wynika stąd, że zdaniem Sądu, zastosowanie ulgi na złe długi po 1 grudnia 2008 r. musi odbyć się na podstawie nowych przepisów bez względu na to kiedy powstała wierzytelność

Anna Turska

Anna Turska


anna.turska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *