Podatnicy prowadzący działalność polegającą na prowadzeniu rachunku bankowego (głównie banki) mają wątpliwości czy świadczone przez nie usługi podlegają zwolnieniu z opodatkowania VAT. Przepisy ustawy o VAT zwalniają usługi prowadzenia rachunku bankowego. Jednakże pojęcie to wydaje się podatnikom na tyle szerokie i nieprecyzyjne, że w celu upewnienia się co do możliwości skorzystania ze zwolnienia występują z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, celem potwierdzenia, że prowadzona działalność jest usługą prowadzenia rachunku bankowego. Wątpliwości te wzbudzają jednak nawet najbardziej podstawowe usługi świadczone przez bank, które wydają się nierozerwalnie związane z jego działalnością.

Przykładem takiego stanu rzeczy jest interpretacja indywidualna nr ILPP2/443-1075/11-2/MN z dnia 12 października 2011 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Organ potwierdził w niej, że usługa finansowa, świadczona przez bank, polegająca m.in. na otwarciu i prowadzeniu rachunku bankowego, przechowywaniu środków pieniężnych, przeprowadzaniu rozliczeń pieniężnych na zlecenie posiadacza rachunku stanowi usługę prowadzenia rachunku bankowego, w rozumieniu ustawy o VAT.

W przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca, bank wskazał, że planuje świadczyć usługę finansową polegającą przede wszystkim na zobowiązaniu się banku do otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego, zapewnieniu przechowywania środków pieniężnych, przeprowadzaniu rozliczeń pieniężnych na zlecenie posiadacza rachunku, oferowaniu usługi alertów o opóźnionych płatnościach czy udostępnieniu posiadaczowi rachunku interfejsu bankowości elektronicznej umożliwiającego sporządzanie zleceń rozliczeń pieniężnych oraz weryfikację stanu środków na koncie. Wskazano jednocześnie, że wnioskodawca planuje prowadzenie jednego lub kilku rachunków dla jednego przedsiębiorcy. Nie wykluczono również możliwości rozszerzenia oferowanych produktów o prowadzenie samodzielnego, bieżącego rachunku dla osób fizycznych i przedsiębiorców. Za wykonaną usługę, bank będzie pobierał od posiadacza rachunku wynagrodzenie.

Zdaniem wnioskodawcy, świadczenie tej usługi mieści się w zakresie pojęcia usługi prowadzenia rachunków pieniężnych, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT. Na podstawie tego przepisu, usługa ta podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT.

Organ uznał stanowisko banku za prawidłowe. Zgodnie z treścią uzasadnienia do zajętego przez organ stanowiska, usługa finansowa oferowana przez wnioskodawcę stanowi usługę prowadzenia rachunków pieniężnych, która została zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zwolnienie to przewidziane zostało nie tylko w ustawie o VAT, ale również w art. 135 ust. 1 lit. d Dyrektywy 2006/112/WE (tzw. Dyrektywa VAT). Zgodnie z treścią tego przepisu, państwa członkowskie zwalniają z opodatkowania następujące transakcje: transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące rachunków depozytowych, rachunków bieżących, płatności, przelewów, długów, czeków i innych zbywalnych instrumentów finansowych, oprócz windykacji należności. Jednocześnie, Dyrektor Izby Skarbowej zwrócił uwagę na konieczność ścisłej interpretacji zwolnień, ponieważ stanowią one wyjątek od ogólnej zasady, zgodnie z która podatek od towarów i usług pobierany jest od każdej świadczonej odpłatnie usługi.

Należy jednak pamiętać, że zwolnienie danej usługi z opodatkowania VAT nie determinuje braku obowiązku wystawienia faktury przez bank będący usługodawcą. Bank zobowiązany będzie do wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną, z wyjątkiem sytuacji gdy usługobiorcą jest osobą fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która nie zażąda takiej faktury. Usługobiorca nie będzie mógł jednak skorzystać z tytułu tej transakcji z prawa do odliczenia.

Mateusz Machalski

Mateusz Machalski


mateusz.machalski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *