Usługi związane z nieruchomościami – zmiany od 2017 roku

Komisja Europejska (KE) opublikowała komentarz do wchodzących w życie 1 stycznia 2017 r. przepisów rozporządzenia wykonawczego Rady nr 1042/2013 doprecyzowujących zakres zastosowania artykułu 47 Dyrektywy VAT, tj. miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami.

Omawiane w komentarzu KE przepisy wprowadzają 3 nowe artykuły do rozporządzenia wykonawczego Rady nr 282/2011 (art. 13b, art. 31a i 31b), zawierające definicje takich pojęć jak „nieruchomość” i „usługi związane z nieruchomościami” dla potrzeb wspólnego systemu VAT. Wprowadzenie tych regulacji wiąże się ze sprzeczną praktyką interpretacji tych pojęć przez organy podatkowe państw członkowskich wynikające z rozbieżnych definicji legalnych nieruchomości na gruncie przepisów krajowych.

Jak przyznaje Komisja Europejska, wprowadzone przepisy powinny ujednolicić stosowanie art. 47 w Unii Europejskiej (UE) dzięki wprowadzeniu jednolitej definicji kluczowych pojęć oraz rozszerzeniu rozporządzenia wykonawczego Rady nr 282/2011 o katalog przykładowych typowych usług spełniających kryterium powiązania z nieruchomością (np. usługi pośrednictwa w sprzedaży czy usługi prawne) oraz usług, które tego kryterium nie spełniają (usługi przeprowadzenia prac dotyczących nieruchomości przez usługobiorcę z wykorzystaniem sprzętu udostępnionego przez usługodawcę, gdy usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzone prace).

Wprowadzony katalog usług związanych z nieruchomością jest bardzo szeroki. W praktyce jednak stworzenie wyczerpującego katalogu było niemożliwe, w związku z czym podatnicy w sytuacjach nietypowych muszą posiłkować się definicją ogólną. W celu pomocy podatnikom KE zdecydowała się na opublikowanie swoich wskazówek interpretacyjnych wraz z podaniem typowych przykładów, które mają pomóc rozstrzygać wątpliwości.

Opublikowany komentarz nie jest aktem prawnie wiążącym. Argumentacja w nim przedstawiona może okazać się jednak przydatna w sytuacji wątpliwości lub sporów podatników z organami skarbowymi. Obecnie komentarz dostępny jest wyłącznie w języku angielskim, jednak KE planuje przygotować tłumaczenia na pozostałe języki urzędowe UE. Ponadto, w miarę pojawiania się kolejnych pytań i informacji, KE planuje rozszerzyć komentarz o dalsze wyjaśnienia.

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Senior Tax Manager

jan.czerwinski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *