Accounting and taxes

10 lutego 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów i skierował ją do rozpatrzenia przez Senat (druk senacki nr 421). Z porządku obrad Senatu wynika, że ustawa będzie procedowana podczas 35. posiedzenia izby w dniu 21 lutego br.

Celem ustawy jest utworzenie systemu monitorowania drogowych przewozów towarów dokonywanych na lub przez terytorium Polski. System ma objąć w szczególności te towary, w stosunku do których stwierdzono wcześniej nieprawidłowości w rozliczeniach z tytułu podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, tj. paliwa, skażony alkohol etylowy i susz tytoniowy. Jak wynika z uzasadnienia, głównym motywem proponowanych zmian była konieczność zmniejszenia poziomu zakłóceń gospodarczych związanych z przewozem towarów, ograniczenia szarej strefy i wyeliminowania nieuczciwej konkurencji oraz uszczelnienia systemu podatkowego.

W toku prac sejmowych Komisji Finansów Publicznych i Komisji Infrastruktury posłowie i przedstawiciele strony społecznej zgłosili szereg uwag do projektowanej regulacji. Największe zastrzeżenia budziły:

  • zbyt krótki okres vacatio legis (pierwotnie ustawa miała wejść w życie 1 marca 2017 r.),
  • brak odpowiednich przepisów przejściowych, które umożliwiałyby dostosowanie się przez przedsiębiorców do nowej regulacji,
  • wysokie sankcje i odpowiedzialność niezależna od winy przewoźnika,
  • uprawnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych do rozszerzenia – w drodze rozporządzenia – zakresu monitorowania na towary niewymienione w ustawie.

W efekcie zmian wprowadzonych przez Sejm podczas II i III czytania modyfikacji uległ projektowany termin wejścia w życie ustawy:

  • ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (zamiast projektowanego terminu wejścia w życie oznaczonego datą kalendarzową 1 marca 2017 r.), przy czym
  • wyjątkiem są przepisy dotyczące kar za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy (art. 21-25, art. 26 ust. 1-3 i 5, art. 27 ust. 1 i 2, art. 28 i art. 32), które mają wejść w życie z dniem 1 maja 2017 r. (projekt przewidywał wyłączenie zastosowania tych przepisów do zdarzeń, które miały miejsce w okresie od 1 do 31 marca 2017 r.).

Przedstawiciele branży transportowej szacują, że nowa regulacja obejmie około 80 tys. przedsiębiorców działających na rynku usług przewozowych. Wejście w życie ustawy będzie dla nich oznaczało konieczność poniesienia istotnych nakładów finansowych związanych m.in. z wyposażeniem pojazdów w odpowiednie urządzenia, przeszkoleniem pracowników, modyfikacją procesów logistycznych i wdrożeniem procedur raportowania (zgłaszania przewozów).

Małgorzata Gąsior

Małgorzata Gąsior


malgorzata.gasior@dzp.pl

dr Anna Hlebicka-Józefowicz

dr Anna Hlebicka-Józefowicz
Adwokat, Senior Associate

anna.hlebicka-jozefowicz@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *