Ważne postanowienie dotyczące momentu przedawnienia straty podatkowej

Postanowieniem z dnia 17 maja 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie („NSA”) przedstawił składowi siedmiu sędziów do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne, dotyczące problemu przedawniania się zobowiązań podatkowych.

W przedmiotowej materii od lat toczy się spór pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi, które stoją na stanowisku, że przepisy o przedawnieniu zobowiązań podatkowych nie mają zastosowania do okresów podatkowych, w których wykazywana jest strata podatkowa, a tym samym możliwe jest oszacowanie tej straty, tak długo jak możliwa jest weryfikacja deklaracji, za rok podatkowy, w którym strata została odliczona.

Linia orzecznicza wojewódzkich sądów administracyjnych jak i samego NSA  odnosząca się do zasad dotyczących obliczania momentu starty podatkowej również pozostaje niejednolita stawiając podatników w kłopotliwej sytuacji.

Problem przedawnienia rozliczania straty podatkowej był już wcześniej przedmiotem interpretacji NSA. Warto w tym miejscu wspomnieć o uzasadnieniu uchwały NSA z dnia 29 września 2014 r. sygn. II FPS 4/13, w której stwierdzono, iż upływ terminu przedawnienia skutkuje niemożliwością kontynuowania postępowania, nawet gdy nie istnieje zobowiązanie podatkowe.

NSA w postanowieniu z dnia 17 maja bieżącego roku zwrócił uwagę, że pogląd wyrażony w uzasadnieniu powyższej  uchwały dotyczący przedawnienia straty podatkowej nie nawiązuje wprost do jej sentencji, a w związku z tym nie może być uznany za wiążący w rozumieniu art. 269 § 1 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Postanowienie NSA ma fundamentalne znaczenie dla podatników. Mamy nadzieję, iż stanowisko NSA w sprawie ustalania momentu przedawnienia straty podatkowej (przez podjęta uchwałę, bądź wyrok w składzie siedmiu sędziów NSA) przyczyni się do ujednolicenia interpretacji przepisów w tym zakresie.

Warto zauważyć, iż ewentualna zmiana linii orzeczniczej nie będzie mogła być uznana za podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji czy też wznowienia postępowania podatkowego w prawomocnie rozstrzygniętych sprawach podatkowych. Wyrok, bądź też podjęta uchwała będzie mieć jednak bardzo istotne znaczenie dla toczących się obecnie sporów.

Krzysztof Dyba

Krzysztof Dyba


krzysztof.dyba@dzp.pl

Jeden komentarz

  1. Niejednorodność interpretacyjna prawa podatkowego w Polsce jest wręcz szokująca. Jeden przepis, jeden stan faktyczny, a różne wyroki.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *