Ważne postanowienie dotyczące momentu przedawnienia straty podatkowej

Postanowieniem z dnia 17 maja 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie („NSA”) przedstawił składowi siedmiu sędziów do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne, dotyczące problemu przedawniania się zobowiązań podatkowych.

W przedmiotowej materii od lat toczy się spór pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi, które stoją na stanowisku, że przepisy o przedawnieniu zobowiązań podatkowych nie mają zastosowania do okresów podatkowych, w których wykazywana jest strata podatkowa, a tym samym możliwe jest oszacowanie tej straty, tak długo jak możliwa jest weryfikacja deklaracji, za rok podatkowy, w którym strata została odliczona.

Linia orzecznicza wojewódzkich sądów administracyjnych jak i samego NSA  odnosząca się do zasad dotyczących obliczania momentu starty podatkowej również pozostaje niejednolita stawiając podatników w kłopotliwej sytuacji.

Problem przedawnienia rozliczania straty podatkowej był już wcześniej przedmiotem interpretacji NSA. Warto w tym miejscu wspomnieć o uzasadnieniu uchwały NSA z dnia 29 września 2014 r. sygn. II FPS 4/13, w której stwierdzono, iż upływ terminu przedawnienia skutkuje niemożliwością kontynuowania postępowania, nawet gdy nie istnieje zobowiązanie podatkowe.

NSA w postanowieniu z dnia 17 maja bieżącego roku zwrócił uwagę, że pogląd wyrażony w uzasadnieniu powyższej  uchwały dotyczący przedawnienia straty podatkowej nie nawiązuje wprost do jej sentencji, a w związku z tym nie może być uznany za wiążący w rozumieniu art. 269 § 1 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Postanowienie NSA ma fundamentalne znaczenie dla podatników. Mamy nadzieję, iż stanowisko NSA w sprawie ustalania momentu przedawnienia straty podatkowej (przez podjęta uchwałę, bądź wyrok w składzie siedmiu sędziów NSA) przyczyni się do ujednolicenia interpretacji przepisów w tym zakresie.

Warto zauważyć, iż ewentualna zmiana linii orzeczniczej nie będzie mogła być uznana za podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji czy też wznowienia postępowania podatkowego w prawomocnie rozstrzygniętych sprawach podatkowych. Wyrok, bądź też podjęta uchwała będzie mieć jednak bardzo istotne znaczenie dla toczących się obecnie sporów.

Krzysztof Dyba

Krzysztof Dyba
Adwokat, Doradca Podatkowy, Senior Tax Manager

krzysztof.dyba@dzp.pl

Tagi

Jeden komentarz

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *