Przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 50 PIT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., zwolnienie od podatku przychodów otrzymanych w związku ze zwrotem wkładu w spółce osobowej obejmowało zarówno wkład pierwotnie wniesiony, jak i jego zwiększenie, wynikające z pozostawienia w spółce zysków opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz ze wzrostu wartości składników majątku spółki. Taka teza płynie z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 kwietnia 2011 r. (sygn. II FSK 2204/09).

Innymi słowy NSA stwierdził, iż gdy kwota wypłacona wspólnikowi z tytułu udziału kapitałowego obejmuje dochód opodatkowany oraz odpowiedni ułamek zwiększonej wartości majątku pozostawionego w spółce, to wspólnik otrzymuje wprawdzie przychód, ale przychód ten wolny jest od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o PIT. Ponadto, taki przychód, zdaniem Sądu, nie pochodzi ze źródła jaki są kapitały pieniężne i prawa majątkowe (art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 ustawy o PIT), ale na mocy wyraźnego przepisu art. 5 b ust. 2 ustawy o PIT, występuje tu przychód pochodzący ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, czyli z pozarolniczej działalności gospodarczej.

NSA podkreślił także, iż jeżeli wspólnik, otrzymany i opodatkowany zysk pozostawia w spółce, to tym samym zwiększa wartość wniesionego przez siebie wkładu. Zdaniem NSA wykładnia językowa pozwala na konstatację, że wkład, po zwiększeniu swojej wartości, nie przestaje być „wkładem wniesionym” w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o PIT. Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej rozumienie pojęcia „wkład wniesiony”, użytego w art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o PIT należy, zdaniem NSA, uznać, iż przedmiotem opodatkowania w przypadku otrzymania przez wspólnika zwrotu udziału kapitałowego będzie tylko ta jego część, która wcześniej nie została opodatkowana.

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Senior Tax Manager

jan.czerwinski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *