Nawet sprzedaż zapasu towarów i wyposażenia sklepu może być traktowana jako zbycie przedsiębiorstwa niepodlegające VAT, jeżeli nabywca ma możliwość kontynuowania działalności zbywcy.

Do takich wniosków doszedł Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 10 listopada 2011 r. w sprawie Christel Schriever (C-444/10). Sprawa dotyczyła niemieckiej podatniczki VAT, która sprzedała zapas towarów i wyposażenie należącego do niej sklepu z artykułami sportowymi, traktując tę sprzedaż jako zbycie przedsiębiorstwa niepodlegające VAT mimo, że w ramach transakcji nie doszło do sprzedaży samego lokalu, w którym znajdował się sklep. Lokal ten został wydzierżawiony nabywcy na czas nieoznaczony. Niemieckie organy podatkowe uznały jednak transakcję za opodatkowaną twierdząc, że nieruchomość – zasadniczy element przedsiębiorstwa – nie była przedmiotem transakcji.

Trybunał rozpatrujący sprawę uznał, że przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części w rozumieniu wspólnotowych regulacji VAT wymaga, by całość przekazanych składników pozwalała na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. Nawet jeżeli charakter tej działalności wymaga użytkowania określonych pomieszczeń, mogą one zostać udostępnione nabywcy w drodze dzierżawy. Nabywca może także sam dysponować odpowiednią nieruchomością, do której może przenieść całość przejętych aktywów i kontynuować działalność gospodarczą. W takich przypadkach dochodzi do zbycia przedsiębiorstwa będącego poza zakresem VAT.

Wyrok Trybunału ma istotne znaczenie dla polskich podatników. Rozpatrywana kwestia była bowiem wielokrotnie przedmiotem sporu z organami podatkowymi. Niekorzystne dla podatników stanowisko zajmowały także sądy administracyjne. Jako przykład można podać interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 października 2010 r. (sygn. IPPP1-443-717/10-4/JL) lub wyrok WSA w Bydgoszczy z 28 maja 2008 r. (sygn. akt I SA/Bd 135/08). Były także rozstrzygnięcia korzystne, takiej jak wyrok WSA w Krakowie z 23 kwietnia 2010 r. (sygn. akt I SA/Kr 332/10). Wyrok Trybunału z pewnością przyczyni się do umocnienia korzystnej dla podatników, celowościowej wykładni pojęcia przedsiębiorstwa, i wzmocni ich pozycję w ewentualnych sporach z administracją podatkową.

Krzysztof Dyba

Krzysztof Dyba
Adwokat, Doradca Podatkowy, Senior Tax Manager

krzysztof.dyba@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *