W dniu wczorajszym tj. 22 marca 2012r. podpisany i opublikowany został protokół między Polską a Cyprem o zmianie polsko – cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania („UPO”). Obecnie Ministerstwo Finansów przygotowuje się do procedury ratyfikacyjnej. Wysoce prawdopodobnym jest, iż zmiany przewidziane w protokole znajdą zastosowanie do opodatkowania dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2013 r.

Główne założenia zmian do UPO.

Uzgodnione zmiany do UPO zostały wczoraj wieczorem oficjalnie opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Z treści protokołu wynika, iż zmiany w głównej mierze polegają na:

  1. usunięciu klauzuli tzw. tax sparing, która pozwalała na obniżenie efektywnego opodatkowania dywidend wypłacanych przez cypryjską spółkę na rzecz polskiego wspólnika z 19% do 9% – na podstawie nowego brzmienia UPO dywidendy otrzymane przez polskich rezydentów podatkowych ze spółek cypryjskich będą podlegały efektywnemu opodatkowaniu w wysokości 19%;
  2. zmianie regulacji dotyczącej opodatkowania wynagrodzenia dyrektorów spółek – nowe brzmienie UPO zakłada, że wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności będą podlegały opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej tj. odpowiednio 18 lub 32 %;
  3. opodatkowaniu w Polsce polskich wspólników cypryjskich spółek osobowych w zakresie prowadzonej na Cyprze działalności gospodarczej.

Wejście w życie zmian do UPO

Zgodnie z informacjami płynącymi z Ministerstwa Finansów, zmienione postanowienia UPO powinny znaleźć zastosowanie do dochodów otrzymywanych przez polskich rezydentów podatkowych od dnia 1 stycznia 2013 roku. Niemniej jednak, należy podkreślić, iż w tym celu niezbędne jest podjęcie szeregu działań, m.in.:

  1. podjecie przez Radę Ministrów uchwały o przedłożeniu Prezydentowi RP zmian do UPO do ratyfikacji;
  2. wyrażenie zgody przez Sejm na ratyfikację przez Prezydenta RP zmian w UPO w trybie właściwym dla uchwalania ustawy;
  3. ratyfikacja zmian do UPO przez Prezydenta RP;
  4. przeprowadzenie i zakończenie procedury ratyfikacyjnej na Cyprze;
  5. wymiana not pomiędzy zaangażowanymi Państwami – UPO w nowym brzmieniu wchodzi w życie z dniem otrzymania późniejszej z not, a zastosowanie znajduje do dochodów otrzymanych od dnia 1 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym doszło do wymiany not.

W związku ze zmianami UPO konieczne jest dokonanie weryfikacji i ewentualnej modyfikacji struktur własnościowych z udziałem spółek cypryjskich, w kierunku zapewniającym utrzymanie dotychczasowych korzyści.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani doradztwem podatkowym w tym zakresie, prosimy o kontakt.

Anna Turska

Anna Turska


anna.turska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *