Promowanie produktów przez zleceniobiorcę opiera się m.in. na przygotowywaniu i wdrażaniu programów promocyjnych, udziale w konferencjach promocyjnych, świadczeniu usług reklamowych, badaniu rynku ale też wydawaniu nieodpłatnie towarów (nabytych uprzednio przez agencję od podmiotów z branży farmaceutycznej) na rzecz lekarzy i farmaceutów, w celu promowania oferowanych przez podmioty z branży farmaceutycznej produktów leczniczych.

Rozliczenie pomiędzy podmiotem z branży farmaceutycznej a Agencją następuje na podstawie faktury wystawionej za kompleksową usługę marketingową.

Dotychczasowe podejście organów podatkowych

Dotychczas, organy podatkowe w wydawanych licznie interpretacjach (zarówno za wniosek podmiotów z branży farmaceutycznej jak i na wniosek agencji) stały na stanowisku, iż podmiot z branży farmaceutycznej może odliczyć VAT z całej faktury.

Zmiana podejścia

Ostatnio mogliśmy zaobserwować zmianę podejścia organów podatkowych w omawianym zakresie. Organy podatkowe, powołując się na wyrok TSUE w sprawie Loyalty Managament i Baxi Group (sprawy C-53/09 i C-55/09), który dotyczył skutków podatkowych organizowania i funkcjonowania programów lojalnościowych, twierdzą, że w wyżej opisanym stanie faktycznym nie dochodzi do świadczenia usługi kompleksowej, gdyż odbiorcami są w dwa odrębne podmioty – w przypadku usługi marketingowej jest nim podmiot z branży farmaceutycznej, a w przypadku przekazywania towarów są nimi lekarze i farmaceuci. Dodatkowo organy podatkowe argumentują, że podmioty z branży farmaceutycznej nawet nie uzyskują prawa do rozporządzania towarami przekazywanymi przez Agencję, lecz trafiają one wprost do ostatecznych beneficjentów. Dlatego też, podmiot z branży farmaceutycznej może odliczyć VAT jedynie w odniesieniu do wydatków poniesionych w zakresie nabywanych usług marketingowych, natomiast nie może odliczyć VAT w odniesieniu do towarów nabywanych przez Agencję.

Podejście takie zostało potwierdzone w kilku późniejszych interpretacjach (por. interpretację sygn. IPPP2/443-232/12-2/IG z 30 maja 2012r.,interpretację sygn. IPPP1/443-203/12-2/AP z 18 maja 2012r. oraz interpretację sygn. IPPP1/443-155/12-2/JL z 10 maja 2012r.). W związku z powyższym zasadne wydaje się podjęcie działań mających na celu weryfikację i ewentualną zmianę procedur dotyczących odliczania VAT od usług marketingowych stosowanych w Państwa firmach.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *