W wyroku z dnia 30 maja 2013 r. w sprawie C-663/11 Scandic Distilleries SA Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał za niezgodny z prawem wspólnotowym warunek, aby w każdym przypadku wniosek o zwrot akcyzy musiał być złożony przed rozpoczęciem dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobu akcyzowego.

TSUE wskazał, że przepisy Dyrektywy 92/12/EWG (zastąpionej przez Dyrektywę 2008/118/WE) wprowadziły dwa mechanizmy zwrotu akcyzy. Jednocześnie Trybunał wyjaśnił, że warunek złożenia wniosku o zwrot akcyzy przed rozpoczęciem dostawy wewnątrzwspólnotowej dotyczył wyłącznie jednego z nich.

Pierwszy system dotyczył sytuacji, w której zwrot akcyzy w państwie członkowskim dotyczył wyrobów, które przemieszczane były do innego państwa członkowskiego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Drugi system natomiast obejmował przypadki, w których zwrot akcyzy w państwie członkowskim następował dopiero po zapłaceniu akcyzy w państwie członkowskim, do którego nastąpił wywóz wyrobu akcyzowego.

TSUE wskazał, że warunek złożenia wniosku o zwrot akcyzy przed rozpoczęciem dostawy wewnątrzwspólnotowej nie dotyczył drugiego z ww. systemów. Warunek ten nie miał zatem zastosowania do przypadków, w których przesłanką do dokonania zwrotu było wykazanie zapłaty akcyzy w państwie, do którego trafiły wyroby akcyzowe.

W Polsce ustawa o podatku akcyzowym z 2004 r. oraz początkowo także ustawa o podatku akcyzowym z 2008 r. wskazywały, że warunkiem dla zwrotu akcyzy w przypadku dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobu akcyzowego było złożenie wniosku przed rozpoczęciem dostawy. Warunek ten został zniesiony w Polsce dopiero z dniem 31 sierpnia 2010 r. Nie jest zatem zaskakujące, że w postępowaniu przed TSUE Polska prezentowała stanowisko przeciwne do rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości UE.

Wyrok może mieć istotne znaczenie dla polskich podatników.

Z jednej strony orzeczenie TSUE otwiera drogę do złożenia wniosków o zwrot akcyzy w przypadkach, w których wniosek nie został złożony z uwagi na przekroczenie terminu do jego złożenia (brak złożenia wniosku przed rozpoczęciem dostawy wewnątrzwspólnotowej).

Z drugiej strony wyrok, po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, może być podstawą do wznowienia postępowań podatkowych, w których wniosek o zwrot akcyzy został rozpatrzony negatywnie z uwagi na złożenie go po rozpoczęciu dostawy wewnątrzwspólnotowej.

Jakkolwiek zatem wyrok TSUE dotyczy stanu prawnego już nieobowiązującego, rozstrzygnięcie w sprawie C-663/11 może mieć wpływ na bieżącą sytuację wielu podatników akcyzy.

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Senior Tax Manager

jan.czerwinski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *