Renomowane znaki towarowe – analiza porównawcza regulacji w Polsce i w Chinach

Podsumowując rozważania [na temat istoty renomy znaku towarowego w prawie polskim i chińskim] (…), należy zacząć od zasadniczej różnicy w definiowaniu znaku renomowanego przez oba systemy prawne. Chiński ustawodawca zdecydował się zamieścić legalną definicję tej instytucji w akcie prawa powszechnie obowiązującego. Została ona także doprecyzowana przez władzę wykonawczą i sądową w tzw. źródłach prawa miękkiego, które silnie oddziałują na chińskie orzecznictwo. W polskim systemie definicja renomowanego znaku towarowego jest wyłącznie wynikiem działalności judykatury. Cechy charakterystyczne tej instytucji są konstruowane na podstawie orzecznictwa europejskiego, które na mocy zasady wykładni prounijnej wiąże sądy polskie.

Różnica w podejściu do definiowania renomowanego znaku towarowego wpływa także na częstotliwość występowania sporów doktrynalnych w zakresie ilościowego i jakościowego podejścia do pojęcia renomy. Po wprowadzeniu legalnej definicji do Ustawy o znakach towarowych w chińskiej judykaturze i doktrynie nie ma już obecnie sporów na tym tle. Z kolei w Polsce, szczególnie wśród sądów powszechnych, wciąż obecne są poglądy wskazujące na potrzebę uwzględnienia dobrej opinii w procesie badania renomy znaków. Takie orzeczenia są jawnie niezgodne z zasadą wykładni prounijnej. W tej sytuacji należy postulować de lege ferenda wprowadzenie normatywnej definicji renomowanego znaku towarowego do Prawa własności przemysłowej.

Powyższy fragment pochodzi z pracy magisterskiej pt. „Ochrona renomowanego znaku towarowego w prawie chińskim i polskim – analiza porównawcza” autorstwa Michała Nity, Junior Associate z Praktyki IP&TMT. Praca została nagrodzona II miejscem w V edycji konkursu prac dyplomowych z zakresu współpracy gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej organizowanym przez Polsko Chińską Radę Biznesu. Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania z pracą, która jest dostępna na stronie stowarzyszenia pod adresem: http://pchrb.pl/wp-content/uploads/2021/02/Nita-Michal-mgr-Ochrona-renomowanego-znaku-towarowego-w-prawie-chinskim-i-polskim-analiza-porownawcza.pdf.

Michał Nita

Michał Nita
Associate

Michal.Nita@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *