PPK z DZP. Harmonogram wdrażania PPK. Zawarcie porozumienia w sprawie wyboru instytucji finansowej | #5 #PPKzDZP

Najwięksi pracodawcy mają czas do 25 września 2019 roku na zawarcie porozumienia z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją osób zatrudnionych dotyczącego wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK. Obowiązek ten ma charakter konsultacyjny, zaś nieosiągnięcie porozumienia w terminie uprawnia do samodzielnego wyboru instytucji finansowej. Nie oznacza to jednak, że obowiązek ten można lekceważyć – nawet nieosiągnięcie porozumienia nie wyłącza obowiązku podjęcia próby jego osiągnięcia.

O przeprowadzeniu konsultacji warto pomyśleć już teraz, nie tylko w celu prawidłowego wyłonienia reprezentacji osób zatrudnionych, z którymi konsultacje będą przeprowadzane, ale także aby przygotować się na takie spotkanie od strony organizacyjnej i merytorycznej. W rezultacie, sumienne przygotowanie do konsultacji pozwoli na uniknięcie w przyszłości zarzutu nierzetelnego wypełniania obowiązków nałożonych przez ustawę o PPK.

Ustalenie właściwego partnera do przeprowadzenia konsultacji

W przypadku działających w firmie związków zawodowych, ustawa o PPK nie wskazuje na przymiot reprezentatywności takiej organizacji. Co za tym idzie, konieczne będzie przeprowadzenie konsultacji ze wszystkimi związkami zawodowymi działającymi w firmie.

W przypadku braku działających związków zawodowych w firmie, pracodawca w trybie u siebie przyjętym obowiązany jest wyłonić reprezentację osób zatrudnionych w celu przeprowadzenia z nią konsultacji. Reprezentacja osób zatrudnionych jest nowym konstruktem, zatem pracodawcy są zobowiązani przyjąć tryb jej wyłaniania, niezależnie od stosowanego obecnie trybu wyboru reprezentacji pracowników na potrzeby innych ustaw. Możliwe jest wyznaczenie jako takiej reprezentacji osób zatrudnionych działającej już reprezentacji pracowników. W takim przypadku rekomendujemy jednak przedłożenie pracownikom i innym osobom zatrudnionym propozycji, by taka reprezentacja reprezentowała ich interesy na potrzeby ustawy o PPK jako reprezentacja osób zatrudnionych, co powinno spotkać się z akceptacją ze strony decydentów oraz zostać należycie udokumentowane. Należy przy tym pamiętać, że reprezentacja osób zatrudnionych obejmuje także zleceniobiorców. Zatem jeżeli firma zatrudnia zleceniobiorców, warto rozważyć przeprowadzenie wyborów uzupełniających, w których zleceniobiorcy dobiorą swojego przedstawiciela do działającej już reprezentacji pracowników, aby wspólnie z nią stworzyć reprezentację osób zatrudnionych. Ustawa o PPK nie precyzuje liczby osób, które powinny znajdować się w reprezentacji osób zatrudnionych. W związku z tym, może to być nawet tylko jedna osoba, o ile pracodawca przyjmie u siebie taki właśnie tryb wyłaniania reprezentacji osób zatrudnionych (w takim wypadku powinna być to osoba wybrana wspólnie przez pracowników i zleceniobiorców).

Sposób przeprowadzenia konsultacji

Ustawa o PPK nie określa na jakim etapie dążenia do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową należy zaangażować związki zawodowe lub reprezentację osób zatrudnionych w celu osiągnięcia porozumienia. Może to być zarówno etap wyboru oferty wśród wszystkich ofert dostępnych na rynku, etap następujący po dokonaniu selekcji ofert przez pracodawcę, tudzież przedstawienie wyłącznie oferty, którą pracodawca chciałby przyjąć. Warto rozważyć już dzisiaj na którym etapie firma podejmie się konsultacji oferty. Aby uniknąć zarzutu instrumentalizacji konsultacji toczonych w celu zawarcia porozumienia, rozsądnym wyjściem może okazać się przedstawienie związkowi zawodowemu lub reprezentacji osób zatrudnionych informacji o ofertach instytucji finansowych tym bardziej rzetelnych, im później przedstawiciele zostaną włączeni w proces dążenia do zawarcia umowy o zarządzanie PPK.

Pracodawca powinien wybrać instytucję finansową na podstawie oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Dodatkowo, pracodawca powinien mieć na uwadze niezdefiniowany „najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych”. W celu sumiennego wywiązania się z powyższych obowiązków wobec związku zawodowego lub reprezentacji osób zatrudnionych, rozsądnym pomysłem może okazać się zaangażowanie w proces konsultacji brokera, który profesjonalnym okiem porówna oferty poszczególnych instytucji finansowych.

Last but not least, należy pamiętać o tym, że konsultacje w sprawie wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, powinny zostać należycie udokumentowane. Przebieg takich spotkań może zostać przykładowo zaprotokołowany. Protokół zaś powinien zostać podpisany zarówno przez przedstawicieli związków zawodowych lub reprezentację osób zatrudnionych, jak również przez pracodawcę. Będzie to miało szczególne znaczenie w sytuacji w której mimo podjęcia stosownej próby ze strony pracodawcy, porozumienie nie zostanie osiągnięte.

 

***

 

Zapraszamy do dyskusji związanej z wdrażaniem PPK w komentarzach.

Łukasz Górzny

Łukasz Górzny
Radca Prawny, Senior Associate
+48 660 440 349
lukasz.gorzny@dzp.pl

Sylwester Silski

Sylwester Silski
Radca Prawny, Associate
+48 571 207 054
sylwester.silski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *