Monitor zmian w prawie – cudzoziemcy w projekcie ustawy o rynku pracy

Prace nad projektem ustawy o rynku pracy, który pojawił się na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 29 czerwca 2018 roku, toczyły się w raczej spokojnej atmosferze. Jak zaznaczono w uzasadnieniu, projekt ma jedynie uporządkować kwestie uregulowane dotychczas przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którą ma zastąpić. Mimo niewielkiej skali zmian proponowanych w projekcie, warto przyjrzeć się jakie zmiany mogą nas czekać w zakresie zatrudniania obcokrajowców.

Założenia projektodawcy

Ustawodawca ma na celu przede wszystkim systematyzację obecnych założeń, przy czym korzystając z okazji usprawniona zostanie komunikacja pracodawcy z organami administracji, a także wprowadzonych zostanie kilka uproszczeń w stosunku do procedur zatrudniania cudzoziemców.

Wydłużenie okresu pracy wykonywanej bez zezwolenia na pracę dla wybranych cudzoziemców

Dzisiaj okres wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemców pochodzących z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy wynosi 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Zgodnie z projektem, okres ten ma zostać wydłużony odpowiednio o 6 miesięcy, tj. do 12 miesięcy w ciągu kolejnych 18 miesięcy.

Wprowadzenie obowiązku elektronicznego składania wniosków o zezwolenia i oświadczeń

Projekt zakłada elektronizację komunikacji między pracodawcą zatrudniającym cudzoziemców a administracją. Ze zwolnienia na rzecz formy papierowej będzie można skorzystać jedynie w przypadku zatrudnienia w roku kalendarzowym nie więcej niż jednego cudzoziemca.

Mniej biurokracji przy zezwoleniach na pracę i obowiązkach informacyjnych

W przypadku zmiany pracodawcy użytkownika, o ile warunki pracy cudzoziemca nie ulegną zmianie, agencja pracy tymczasowej nie będzie zobowiązania do uzyskania nowego zezwolenia na pracę.Podobnie w przypadku zmiany stanowiska, na którym zatrudniony jest cudzoziemiec, u tego samego pracodawcy – pod warunkiem rocznego stażu pracy i dalszego zatrudniania na podstawie umowy o pracę, cudzoziemiec będzie mógł wykonywać pracę w okresie oczekiwania, a pracodawca zostanie zwolniony z obowiązku informacyjnego wobec starosty.

Inne zmiany o charakterze systematyzującym

Pracodawca ubiegający się o wydanie zezwolenia na pracę będzie musiał dostosowywać wynagrodzenie cudzoziemca do zmieniającego się wynagrodzenia minimalnego. Starosta uzyska możliwość unieważnienia wpisu oświadczenia, jeżeli wystąpią uzasadniające to przyczyny po stronie pracodawcy, w tym zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej.

Ocena regulacji

Ponieważ temat projektu ustawy o rynku pracy nie został nagłośniony ani przez rząd, ani przez media, nie pojawiły się dotychczas żadne głosy odnośnie do proponowanych zmian w zakresie zatrudniania obcokrajowców. Niemniej należy zauważyć, że intencją prawodawcy jest usprawnienie procesu zatrudniania obcokrajowców, z jednej strony poprzez elektronizację komunikacji z administracji z pracodawcą zatrudniającym cudzoziemców, z drugiej strony poprzez istotne wydłużenie okresu wykonywania pracy bez zezwolenia oraz zwolnienia z kilku obowiązków wobec organów przy rzeczywistej chęci kontynuowania zatrudniania cudzoziemca na podstawie umowy o pracę. Zmiany te należy zatem ocenić jako korzystne.

Współpraca: Sylwester Silski

Łukasz Górzny

Łukasz Górzny
Radca Prawny, Senior Associate
+48 660 440 349
lukasz.gorzny@dzp.pl

Jeden komentarz

  1. Łukasz Górzny, thank you for this post. Its very inspiring.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *