Komisja Europejska wywiązała się ze swoich obowiązków i na dzień przed terminem stosowania Rozporządzenia 1223/2009/WE uchwaliła rozporządzenie wykonawcze do tego aktu. W związku z tym, 11 lipca 2013 roku weszło w życie Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 655/2013 określające wspólne kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi, o którym wspominaliśmy już wcześniej.

Regulacja ta dotyczy przede wszystkim wytwórców, którzy będą musieli ostrożniej dobierać treść prezentowanych przez siebie informacji o kosmetykach, by spełniały one wymóg zgodności ze wspólnymi kryteriami ustalonymi przez Komisję.

Prawodawca zdecydował, by wspomniane kryteria podzielić na sześć grup.
W pierwszej z nich zawarł te dotyczące zgodności oświadczeń z przepisami. Zakazują one wskazywać jako zaletę produktu jego zgodność z wymogami prawnymi, a także zakazują oświadczeń wskazujących, że produkt otrzymał zezwolenie właściwego organu w Unii.

W kryteriach zgodności z przepisami znajduje się również, pozwalający na szeroką interpretację, wymóg umieszczania oświadczeń, które może zrozumieć „przeciętny użytkownik” produktu kosmetycznego. Nakaz ten wiąże się z koniecznością dostosowywania treści informacji do warunków społecznych kulturalnych i językowych obowiązujących na danym rynku.

Za istotny element oświadczeń Komisja uznała również prawdziwość udzielanych informacji, co wiąże się z uchwaleniem regulacji zakazujących producentom reklamowania produktów poprzez informacje, które zdają się być zweryfikowanymi oświadczeniami, jednak nie są poparte odpowiednimi dowodami. Ponadto Komisja zakazała umieszczania niezgodnych z prawdą informacji o składzie, a także przypisywania produktowi efektów właściwych jednemu ze składników o ile nie jest to zgodne z prawdą.

W kwestii dowodów rozporządzenie ustala dość ogólne, niezbyt innowacyjne zasady, według których wszystkie oświadczenia o produktach kosmetycznych muszą być poparte odpowiednimi dowodami.
Z punktu widzenia producentów ważny jest jednak ustęp mówiący o dozwoleniu dla używania hiperboli i pojęć abstrakcyjnych w reklamie produktu, przy czym nie są określone granice pojęcia „hiperboli”. Może to dla osób zajmujących się marketingiem stanowić swego rodzaju furtkę pozwalającą w niektórych przypadkach ominąć przepisy dotyczące konieczności udowadniana twierdzeń zawartych w oświadczeniach dotyczących produktów.

Kolejną grupą kryteriów wydzieloną przez legislatora są kryteria zgodności ze stanem faktycznym, jednak przepisy znajdujące się w niej są niejako potwierdzeniem regulacji nakładających konieczność udowadniania podawanych informacji, a także konieczność podawania informacji prawdziwych.

Istotną rolę odgrywają przepisy odnoszące się do uczciwości działań w warunkach wolnorynkowych. Przede wszystkim zabraniają one dyskredytowania konkurencji w jakichkolwiek oświadczeniach dotyczących produktu. Stwierdzają także, iż żadne z oświadczeń nie powinno prowadzić do pomylenia produktu z innym.

Ostatnie wyróżnione regulacje to te mające na celu umożliwienie konsumentowi świadomego podjęcia decyzji. Nakazują one dostosowywać przekaz marketingowy do grupy, do jakiej jest kierowany tak, aby przekazywane informacje były dla odbiorców zrozumiałe, precyzyjne i zarazem przydatne i umożliwiały im podjęcie wyboru co do produktu jaki chcą nabyć.

Podsumowując można stwierdzić, że nowe regulacje malują dość ogólne ramy dla oświadczeń o produktach kosmetycznych. Zapewne wraz z biegiem czasu i pojawianiem się kolejnych wyroków sądowych wykładnia opisanych wyżej przepisów, a także tych zawartych w Rozporządzeniu Rozporządzenia 1223/2009/WE wykrystalizuje się. Do tego czasu pozostaje jednak dokonywanie indywidualnej oceny poszczególnych komunikatów pod kątem ich zgodności z nowymi regulacjami i dotychczasową praktyką organów nadzoru.

Tomasz Kaczyński

Tomasz Kaczyński
Radca Prawny, Partner

tomasz.kaczynski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *