W związku z wątpliwościami w zakresie postępowania odwoławczego od niekorzystnej decyzji refundacyjnej, temat ten wymaga głębszej analizy. W tym postępowaniu wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku tego stosuje się w zasadzie wszystkie przepisy regulujące instytucję odwołania od decyzji administracyjnej. Wprowadzenie środka odwoławczego posiadającego odmienną nazwę wynika wyłącznie z faktu, iż dana sprawa jest rozpatrywana dwukrotnie przez ten sam organ – Ministra Zdrowia.

Wniosek ten może zostać złożony również w przypadku wydania pozytywnej decyzji (w przedmiocie objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu). Zgodnie ze stanowiskiem orzecznictwa to wnioskodawca decyduje czy dana decyzja jest dla niego korzystna. Jednocześnie, w praktyce złożenie takiego wniosku może doprowadzić do braku objęcia refundacją danego produktu na kolejny okres czasu.

Termin na rozpoznanie sprawy w ramach postępowania odwoławczego wynosi 180 dni. Przepis art. 31 ust. 4 Ustawy o refundacji wskazuje bowiem, iż „wniosek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 (wniosek o objęcie refundacją – przyp. autor.), albo wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczący tego wniosku, rozpatruje się w terminie 180 dni (…)”.

Nie zmienia to jednak faktu, iż w przypadku postępowania odwoławczego – mającego zgodnie z  ostatnim stanowiskiem Ministra Zdrowia ograniczony charakter – niewłaściwym jest zwlekanie z wydaniem ostatecznego rozstrzygnięcia. Zgodnie bowiem z przepisem art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, tj. w krótszym, uzależnionym od charakteru sprawy terminie.

Tym samym, w przypadku kiedy wnioskodawca złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w  którym zaproponuje wyłącznie niższą propozycję cenową, zmierzającą w kierunku realizacji propozycji przedstawionej przez Komisję Ekonomiczną, nie ma podstaw, aby postępowanie to nie zostało zakończone przed 1 stycznia 2016 r.

W tym zakresie stanowisko orzecznictwa jest jednolite – organ administracji publicznej pozostaje w bezprawnej zwłoce w przypadku kiedy może wydać decyzję refundacyjną, jednakże tego nie czyni. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny, przez pojęcie „przewlekłego prowadzenia postępowania” należy rozumieć sytuację prowadzenia postępowania w sposób nieefektywny poprzez wykonywanie czynności w dużym odstępie czasu, bądź wykonywanie czynności pozornych, powodujących, że formalnie organ nie jest bezczynny (zob. wyrok NSA z dnia 10 lutego 2015 r. II OSK 2104/14).

Tym samym, w przypadku złożenia odwołania od decyzji w przedmiocie odmowy objęcia refundacją, należy przedstawić Ministrowi Zdrowia argumentację wskazującą na konieczność wydania nowego rozstrzygnięcia przed dniem publikacji obwieszczenia z 1 stycznia 2016 r.

Marcin Pieklak

Marcin Pieklak
Adwokat, Partner

marcin.pieklak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *