Cosmetics.

Długo oczekiwane prace legislacyjne nad ustawą o produktach kosmetycznych, wreszcie nabrały tempa. Rząd ma w planach przyjęcie projektu ustawy już niebawem, informacja o pracach nad projektem ustawy została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów.

Organem odpowiedzialnym za przygotowanie projektu jest Minister Zdrowia, zaś jego merytoryczną treścią zajmuje się Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie BIP, projektowana ustawa ma na celu wykonanie postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r., dotyczącego produktów kosmetycznych, poprzez:

  • wyznaczenie organów administracji odpowiedzialnych za nadzór nad produktami kosmetycznymi oraz ich kompetencje,
  • ustalenie obowiązków podmiotów, wprowadzających produkty kosmetyczne do obrotu, oraz ich odpowiedzialność za niewywiązanie się z nich.

Przyjęcie projektowanej ustawy zapewni więc właściwy nadzór nad produktami kosmetycznymi znajdującymi się w obrocie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowa ustawa o produktach kosmetycznych będzie miała dość wąski zakres, regulując tylko wspomniane wyżej kwestie dotyczące nadzoru. Dodatkowo najprawdopodobniej zastąpi ona obecnie obowiązującą ustawę o kosmetykach z dnia 30 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 42, poz. 473), zaś aktem prawnym, który w głównej mierze regulować będzie zagadnienia dotyczące kosmetyków zostanie wspomniane rozporządzenie UE, o którym pisaliśmy już wcześniej.

Przepisy unijnego rozporządzenia, dotyczącego produktów kosmetycznych, zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej są stosowane bezpośrednio, co oznacza, że nie ma potrzeby ich implementacji.

Równoległe obowiązywanie przepisów ustawy o kosmetykach oraz rozporządzenia UE, co ma miejsce obecnie, rodzi problemy związane z odmiennym regulowaniem niektórych kwestii przez dwa równolegle obowiązujące akty prawne. Wydaje się wręcz, że na chwilę obecną polski porządek prawny nie jest dostosowany do unijnych regulacji dotyczących kosmetyków, co wymaga podjęcia pilnych działań legislacyjnych i dostosowania niektórych przepisów.

Projekt ustawy o produktach kosmetycznych nie jest jeszcze powszechnie dostępny, aczkolwiek lada dzień zostanie on skierowany do konsultacji wewnętrznych. Jego treść będzie opublikowana na stronach BIP dopiero na dalszym etapie prac – po skierowaniu go do konsultacji publicznych i uzgodnień. Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest jeszcze w II kwartale 2016 r., co oznacza, że prace mogą nabrać szybkiego tempa, ponieważ do końca tego czasu pozostały zaledwie dwa tygodnie.

Tomasz Kaczyński

Tomasz Kaczyński
Radca Prawny, Partner

tomasz.kaczynski@dzp.pl

Natalia Łukawska

Natalia Łukawska


natalia.lukawska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *