14 czerwca 2012 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Tego samego dnia senat przyjął ustawę bez wnoszenia poprawek. Ustawa czeka obecnie na podpis prezydenta.

Wśród regulacji zmienionych przepisami powyższego aktu znalazła się ustawa refundacyjna. Nowelizacja obejmie przepisy ustanawiające zakaz stosowania zachęt, uzależniania zawarcia umowy dotyczącej produktów refundowanych od innych świadczeń oraz stosowania niejednolitych warunków tych umów. Zmianie uległy również odpowiednie przepisy regulujące kwestie nakładania kar administracyjnych z tytułu wymienionych naruszeń.

Szczególnie istotna zmiana wiązać się będzie z nowelizacją art. 49 ust. 3 dotyczącego zakazu zachęt. W nowelizacji ustawodawca zrezygnował z przedmiotowego charakteru zakazu zachęt (odniesienia go do produktów refundowanych), nadając mu charakter podmiotowy – adresując go wyłącznie do dwóch grup podmiotów: przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem i obrotem produktami refundowanymi oraz aptek i farmaceutów. Obecnie zakaz nie będzie odnosić się do wszystkich zachęt związanych z produktami refundowanymi, a jedynie takich, które pochodzić będą od wymienionych podmiotów oraz adresowe będą do osób wymienionych w sposób enumeratywny w ustawie: świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych.

Tym sposobem, po czasie, ustawodawca sprostował swój błąd, który stał się źródłem podnoszonych przez nas wątpliwości oraz wynikłych z nich kontrowersji prawnych dookoła Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nowelizacja wprowadza znaczącą zmianę w obowiązującym systemie, zmienia charakter zakazu zachęt oraz – w praktyce – zmniejsza jego zakres.

Tekst ustawy uchwalony przez Sejm do pobrania w PDF.

prof. Marcin Matczak

prof. Marcin Matczak
Radca Prawny, Partner

marcin.matczak@dzp.pl

Michał Czarnuch

Michał Czarnuch
Adwokat, Partner

michal.czarnuch@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *