PPP, koncesje

Raport NIK – pozytywna ocena Projektu PPP w Poznaniu

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z przeprowadzonej kontroli obejmującej realizację przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno – prywatnego. NIK pozytywnie ocenił kontrolowane przedsięwzięcia, w tym projekt „system gospodarki odpadami dla Miasta Poznania”. NIK przeprowadził kontrolę jeszcze przed podpisaniem umowy PPP, ale – co warto podkreślić – Izba stwierdziła, że o ile […]

Poznań wybuduje spalarnię z partnerem prywatnym – szansa na nowe otwarcie rynku PPP w Polsce

Miasto Poznań oraz SITA Zielona Energia sp. z o. o. podpisały 8 kwietnia br. umowę na budowę spalarni odpadów w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Partner prywatny zobowiązał się do zaprojektowania, wybudowania, a następnie do eksploatacji przez 25 lat instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK). Instalacja ma zostać oddana do […]

Co nowego w Poznaniu?

Postępowanie PPP pod nazwą „System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania – Kontrakt 1” powoli dobiega końca. Termin składania ofert w postępowaniu upłynął 15 listopada 2012 r. Oferty złożyły trzy podmioty: Articulus sp. z o. o., ITPOK Poznań sp. z o. o. sp. k. oraz SITA – Zielona Energia sp. z […]

Parę uwag o dialogu konkurencyjnym

W przypadku, gdy wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia PPP następuje zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy o PPP (w trybie regulowanym przez ustawę Prawo zamówień publicznych) możliwe jest zastosowanie procedury dialogu konkurencyjnego. Elementem wyróżniającym dialog od innych trybów konkurencyjnych udzielania zamówień publicznych jest możliwość wypracowania optymalnych – z punktu […]

Ustawodawca zawsze „wie lepiej”

Ustawodawca wierzy w swą siłę sprawczą i w magię słowa zaklętego w ustawie. W zależności od przypadku regulacja ma na celu usprawnienie, ułatwienie, odbiurokratyzowanie, uelastycznienie, ograniczenie  barier… Co ciekawe, większość ustaw to nowelizacje poprzednio przyjętych przepisów, które zapewne także miały usprawnić, ulepszyć, ułatwić, itp. Czytając uzasadnienie do Ustawy o PPP […]