Tag: odbiór odpadów

Solid(ar)ne zezwolenia – czyli o polskim pomyśle na ulepszanie

Od zawsze słyszymy o konieczności ułatwiania przedsiębiorcom prowadzenia działalności. Im więcej słyszymy, tym bardziej trzeba się spodziewać, że będzie gorzej – przy czym od razu wyjaśniam, że przez „gorzej” rozumiem wprowadzanie coraz to nowych wymogów tę działalność utrudniających. Wyjaśnienie wydaje mi się konieczne, ponieważ można odnieść wrażenie, że skoro mówi […]

Limity odbioru odpadów oraz usługi dodatkowe według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

W lipcu bieżącego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wypowiedział się w dwóch istotnych kwestiach dotyczących obowiązków gmin do utrzymania czystości i porządku. Pierwsza z nich dotyczyła możliwości wprowadzenia przez gminę limitu ilości odbieranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania […]

Czy gmina może dowolnie określić częstotliwość odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości – czyli jak to robią w Hrubieszowie?

Niedawno szerokim echem w kraju odbiła się informacja, iż w gminie Hrubieszów odpady od właścicieli nieruchomości będą odbierane raz na kwartał. Istotnie, lektura regulaminu (treść regulaminu – patrz tutaj https://www.hrubieszow-gmina.pl/pliki/go/uchwalaregulamin.pdf) utrzymania czystości i porządku na terenie tej gminy potwierdza, że taka ma być częstotliwość pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych od […]

Ciąg dalszy sagi o obowiązkowych przetargach na odbieranie odpadów komunalnych

Zgodnie z aktualnie obowiązującym brzmieniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy są odpowiedzialne za odbiór odpadów komunalnych. Jednocześnie są one zobowiązane do tego, aby zorganizować przetarg na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie tego typu odpadów. Jak wiemy, wymóg przeprowadzenia przez gminy obowiązkowych przetargów na odbieranie lub odbieranie […]

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w świetle proponowanej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Znowelizowane przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 ze zm.) nakładają na gminy obowiązek organizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Jednocześnie „organ gminy jest obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie albo na […]

„Opłata śmieciowa” – podatek od podatku?

W nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, zamiast wynagrodzenia wybranej przez siebie firmie świadczącej usługę odbioru śmieci, będą zobowiązani do uiszczania na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami (potocznie określanej mianem „opłaty śmieciowej”). Stawka opłaty (jak również termin, częstotliwość i tryb jej uiszczania) będzie ustalana przez radę gminy w […]

Czy Warszawa wyznaczy kierunek działań w gospodarce odpadami?

31 maja 2012 r. Rada m.st. Warszawy przyjęła na podstawie art. 6 c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwałę w sprawie przejęcia władztwa nad odpadami wytwarzanymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy.  Oznacza to, iż od 1 lipca 2013 nowy system gospodarki odpadami w […]

Odbiór i zagospodarowanie odpadów a usługa w ogólnym interesie gospodarczym

Choć od przyjęcia nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach minął już pewien czas wciąż nie cichnie krytyka w odniesieniu do pewnych rozwiązań w niej przyjętych. Obawy zgłaszają nie tylko przedsiębiorcy działający dotychczas na rynku odpadowym, lecz także liczne wątpliwość mają gminy, na które nowe regulacje nałożyły szereg […]