Tag: prawo farmaceutyczne

WIF nie mógł odmówić wygaszenia zezwoleń aptek, które zakończyły działalność przed 12 lipca

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 17 czerwca 2015 r. w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 4363/14 uchylił postanowienia Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ze względu na toczące się postępowanie w sprawie jego […]

Pośrednikom kończy się czas na zgłoszenie do GIF

Nowelizacja Prawa farmaceutycznego modyfikuje zasady prowadzenia obrotu produktami leczniczymi. W szczególności, wprowadza się nową instytucję Pośrednika w obrocie, która podlega osobnym wymogom regulacyjnym. W rezultacie, przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji prowadząc działalność spełniają przesłanki definicji pośrednictwa w obrocie, będą musieli złożyć wniosek o wpisanie do Rejestru prowadzonego […]

Jak reklamować kosmetyki?

Produkty kosmetyczne są coraz powszechniej wykorzystywane przez apteki jako towar do zwiększania ich marżowości, wpływania na atrakcyjność placówki w oczach konsumenta, a w rezultacie na jej obroty. Takie wykorzystanie produktów kosmetycznych jest jednym z wielu dostępnych narzędzi trade-marketingowych, które mogą odrobić potencjalne straty spowodowane przepisami Ustawy refundacyjnej i usztywnieniem cen […]

Platforma Obywatelska zmienia Prawo farmaceutyczne

26 listopada 2014 r. posłowie z Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej skierowali do Sejmu projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego oraz niektórych innych ustaw. Projekt nakłada nowe obowiązki na uczestników łańcucha dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Nowelizacja prawa farmaceutycznego – uproszczenie zasad obrotu hurtowego

27 listopada 2014, ukazało się Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, będącej wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE oraz częściowo dyrektywy 2001/83/WE. Nowa propozycja wykracza poza zakres implementacji dyrektywy i wprowadza uproszczenie zasad dotyczących obrotu hurtowego produktami leczniczymi.