Na skutek nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym nastąpi znaczne uproszczenie zasad opodatkowania akcyzą wyrobów węglowych oraz wprowadzona zostanie możliwość ustalenia w drodze rozporządzenia norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych.

Nowelizacja ze stycznia 2012 r. – wprowadzona akcyza od wyrobów węglowych

Dnia 1 stycznia 2012 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, wprowadzające opodatkowanie akcyzą wyrobów węglowych.

Pytanie na ile realna była redukcja obowiązków obywateli skoro po półtora roku niezbędna jest nowelizacja przepisów w zakresie opodatkowania akcyzą wyrobów węglowych. Jednak wprowadzone zmiany co do zasady należy ocenić pozytywnie.

Nowelizacja z września 2013 r. – uproszczenie akcyzy od wyrobów węglowych

Nowelizująca ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym wchodzi w życie dnia 20 września 2013 r.

Uproszczenie akcyzy od wyrobów węglowych jest odpowiedzią na problemy, które pojawiły się w ciągu półtora roku od ich opodatkowania. Główne trudności związane są z opodatkowaniem strat powstających u podmiotów zużywających wyroby węglowe i korzystających ze zwolnienia od akcyzy, jak również z dochowaniem obowiązków formalnych nałożonych na te podmioty.

Jakie zmiany wprowadza ustawa w zakresie podmiotów węglowych?

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym przewiduje zmianę definicji legalnej „pośredniczącego podmiotu węglowego” oraz wprowadzenie instytucji „finalnego nabywcy węglowego”.

Zgodnie z nowymi zasadami opodatkowanie wyrobów węglowych następować będzie na ostatnim etapie obrotu, m.in. na etapie sprzedaży wyrobów finalnemu nabywcy węglowemu czy też użycia wyrobów przez pośredniczący podmiot węglowy.

W konsekwencji zmianie ulegnie katalog czynności będących przedmiotem opodatkowania akcyzą w przypadku wyrobów węglowych. Ustawa przewiduje również nadanie finalnemu nabywcy węglowemu statusu podatnika podatku akcyzowego w szczególnych przypadkach użycia przez niego wyrobów węglowych.

Od 20 września 2013 r. wchodzą w życie również zmiany w zakresie zwolnień od podatku akcyzowego obrotu wyrobami węglowymi, a także nowe regulacje dotyczące obowiązków w zakresie ewidencjonowania obrotu.

Pośredniczące podmioty węglowe korzystające ze zwolnienia nie będą już zobowiązane do wystawiania dokumentu dostawy, jako warunku zwolnienia od akcyzy. Zamiast dokumentu dostawy, ustawa dopuszcza udokumentowanie sprzedaży wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy fakturą zawierającą wymagane ustawą dane.

Ewidencję wyrobów węglowych będzie prowadzić wyłącznie pośredniczący podmiot węglowy dokonujący sprzedaży finalnemu nabywcy węglowemu, przy czym pośredniczący podmiot będzie mógł zastąpić powyższą ewidencję ewidencją prowadzoną na potrzeby podatkowe lub księgowe.

Natomiast podmioty zużywające wyroby węglowe nie będą już zobowiązane do prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych.

Ustawodawca przewidział również możliwość ustalenia norm dopuszczalnych ubytków niektórych albo wszystkich wyrobów akcyzowych w drodze rozporządzenia (dotychczas określanych w drodze decyzji właściwego naczelnika urzędu celnego).

W konsekwencji zmiany mające na celu uproszczenie zasad opodatkowania obrotu wyrobami węglowymi należy co do zasady ocenić pozytywnie. Na blogu piszemy również szerzej o uregulowaniu w drodze rozporządzenia norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych.

Magdalena Dobrowiecka

Magdalena Dobrowiecka


magdalena.dobrowiecka@dzp.pl

Jeden komentarz

  1. Wszelkie uproszczenia w prawach związanych akcyzą są mile widziane, także jestem jak najbardziej za.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *