Hand working with a Cloud Computing diagram

Unia Europejska (UE) przyjęła nowe regulacje dotyczące podatku VAT w e-handlu. Przepisy te mają pomóc przedsiębiorcom przestrzegać obowiązków VAT-owskich, ułatwić pobór VAT od sprzedaży towarów i usług dokonywanej przez Internet (on-line), a także zapobiec unikaniu opodatkowania. Omawiane zmiany są elementem strategii jednolitego rynku cyfrowego.

Zakres zmian

Nowe przepisy, tj.:

  1. Dyrektywa o obowiązkach VAT przy świadczeniu usług i sprzedaży towarów na odległość,
  2. Rozporządzenie o środkach wykonawczych do wspólnego systemu VAT,
  3. Rozporządzenie o współpracy administracyjnej i zwalczaniu oszustw,

zostały przyjęte bez debaty przez Radę do Spraw Gospodarczych i Finansowych. Parlament Europejski wydał opinię 30 listopada 2017 r.

Omawiane regulacje wprowadzają próg dla mikroprzedsiębiorstw, do którego świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz osób niebędących podatnikami nadal będzie podlegać VAT w państwie członkowskim ich siedziby. Jeżeli  wartość rocznej transgranicznej sprzedaży na odległość wyniesie poniżej 10 tys. EUR, to przedsiębiorca będzie mógł nadal stosować krajowe przepisy dot. VAT.

Na mocy nowych przepisów rozszerzony zostanie zakres wykorzystywania istniejącego unijnego portalu tzn. MOSS (minipunkt kompleksowej obsługi), który służyć będzie również do rejestrowania (do celów VAT) sprzedaży na odległość pomiędzy państwami członkowskimi oraz z państwami trzecimi. Stworzony ma być również nowy portal, na którym rejestrowana będzie sprzedaż na odległość towarów pochodzących z państw trzecich i których wartość nie przekracza 150 EUR. Platformy internetowe mają umożliwić pobór VAT od wspomaganej przez nie sprzedaży na odległość.Zdaniem Komisji ma to zmniejszyć koszty rozliczeń VAT i zminimalizować biurokrację.

Punkt kompleksowej obsługi (tzw. jedno okienko) zwolni sprzedawców internetowych z konieczności rejestrowania się do celów VAT w każdym z państw członkowskich, w których prowadzą sprzedaż. Komisja wskazuje, że wprowadzenie punktu kompleksowej obsługi doprowadzi do zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej podatników poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych.

Nowe przepisy zniosą również zwolnienie dla przesyłek sprowadzanych spoza UE o wartości niższej niż 22 EUR. Zdaniem Komisji, aktualne regulacje pozwalają na nadużycia w tym zakresie. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami do takich towarów nie dolicza się podatku VAT, co sprawia, że przedsiębiorstwa w UE, które muszą naliczać podatek niezależnie od wartości wysyłanego towaru, są w gorszej pozycji.

Od kiedy?

Nowe przepisy wyznaczają następujący harmonogram:

  • uszczegółowienie od 2019 r. zasad dotyczących świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz osób niebędących podatnikami;
  • rozszerzenie do 2021 r. procedur szczególnych na sprzedaż na odległość towarów i usług innych niż usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub usługi świadczone drogą elektroniczną (rozszerzenie punktu kompleksowej obsługi na sprzedaż towarów na odległość zarówno wewnątrz UE, jak i z państw trzecich) oraz zniesienie zwolnienia z VAT małych przesyłek;
  • zmodyfikowane zasady dot. współpracy administracyjnej będą miały zastosowanie od 1 stycznia 2021 r.

Zgodnie z propozycjami Komisji Europejskiej państwa członkowskie mają czas do 31 grudnia 2018 r. i 31 grudnia 2020 r. na przeniesienie stosownych przepisów dyrektywy do krajowych systemów prawnych.

Przemysław Kirylak

Przemysław Kirylak


przemyslaw.kirylak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *