Postanowieniem z 19 kwietnia 2012 r. (sygn. akt: I GSK 1017/10) NSA zdecydował o przedstawieniu składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego pytania: czy objęcie podatkiem akcyzowym wyrobów, o których mowa w art. 2 pkt 2 w związku z poz. 2 załącznika nr 2 i art. 62 ust. 1 ustawy z 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, w tym produktów energetycznych wykorzystywanych do celów innych niż paliwo silnikowe lub paliwa do ogrzewania, mieści się w upoważnieniu do wprowadzenia lub utrzymania podatków, określonym w art. 3 ust. 3 dyrektywy horyzontalnej?

W sprawie, której skutkiem było zadanie powyższego pytania, strona skarżąca wskazała, iż w okresie od marca do sierpnia 2008 r. składała w urzędzie celnym AKC-U z zadeklarowanym WNT olejów silnikowych. Skarżąca klasyfikowała je do kodu CN 3403, dla której przewidziano zerową stawkę akcyzy. Organ uznał, że oleje te winny zostać zaklasyfikowane jako CN 2710 19 81. W związku z tym, na początku stycznia 2010 r. organ określił zobowiązanie podatkowe z tytułu WNT olejów smarowych. W ocenie skarżącej takie rozstrzygnięcie narusza prawo unijne, a przede wszystkim przepisy poprzedniej dyrektywy horyzontalnej oraz dyrektywy energetycznej. Organ pominął okoliczność, że polski ustawodawca błędnie zakwalifikował wyroby ropopochodne klasyfikowane do pozycji 2710 jako wyroby zharmonizowane, w stanie prawnym obowiązującym w czasie WNT, bez względu na ich przeznaczenie.

Należy mieć nadzieję, że powyższa uchwała rozstrzygnie pojawiające się rozbieżności w orzecznictwie odnośnie opodatkowania akcyzą olejów smarowych. Jak wskazano powyżej, zdaniem podatników, przepisy polskiej ustawy o podatku akcyzowym naruszają przepisy dyrektywy horyzontalnej (zarówno poprzednio jak i aktualnie obowiązującej). Chodzi tutaj przede wszystkim o naruszenie przepisu art. 3 ust. 3 poprzedniej dyrektywy (art. 1 ust. 3 obowiązującej dyrektywy). Zgodnie z tym przepisem, państwa członkowskie mają prawa do opodatkowania innych wyrobów niż wskazane w tych przepisach, w tym olejów smarowych, o ile nałożenie podatku na te wyroby nie jest obwarowane dodatkowymi warunkami, które skutkowałyby zwiększeniem formalności przy przekraczaniu granic w handlu tymi wyrobami pomiędzy państwami członkowskimi. Dotychczasowe wyroki nie dają jasnej odpowiedzi czy nałożenie akcyzy na oleje smarowe jest zgodne z tym przepisem.

Paweł Suchocki

Paweł Suchocki
Doradca Podatkowy, Tax Manager

pawel.suchocki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *